Иван Илиев

Главен асистент д-р Иван Илиев

Блок 23
Офис 202, лаб. 236
Тел.: + 359 (2) 979 37 54,
+ 359 (2) 979 21 09
Е-mail: crazyalgae@gmail.com

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Екофизиология и биохимия на водорасли от екстремни местообитания, Биотехнология и промишлено отглеждане на микроводорасли, Нискомолекулни метаболити (липиди, изопреноиди, мастни киселини) от водорасли.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНА СТЕПЕН

 • 2010 – Доктор, Институт по физиология на растенията „Акад. М. Попов” – БАН, научна специалност “Физиология на растенията“. Защитена дисертация на тема: “Въздействие на физикохимични условия върху растежа и състава на водорасли от екстремни местообитания“
 • 2005 – Магистър по Екология и опазване на околната среда – ХТМУ- гр. София

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2011 – главен асистент – Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
 • 2008 – 2011 – н.с. ІIІ ст., ИФР „Акад. М. Попов“ – БАН
 • 2006 – 2010 – редовен докторант към секция „Експериментална алгология“, ИФР „Акад. М. Попов“ – БАН

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

2020 – 2022 Ръководител на проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Биоразнообразие и биотехнология на зелени и синьо-зелени микроводорасли от горещи извори“. Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия

2017 – 2019 Ръководител на проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Снежни водорасли с биотехнологично значение“. Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия

2014 – 2016 Ръководител на проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Изучаване биотехнологичния потенциал на екстремофилни и екстремотолерантни микроводорасли и цианобактерии“. Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия

2013 – 2015 Участник в проект: “Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”. Европейски социален фонд, Министерство на образованието, младежта и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

2013 – 2015 Участник в проект: “Анаеробна биодеградация на лигноцелулозни отпадъци с получаване на биогаз и оползотворяване на въглеродни диоксиди в него от микроводорасли”. ДФНИ-Е01/0001, Фонд “НИ” – МОН

2012 – 2014 Участник в младежки проект: “Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества”. ДМУ 03/60, Фонд “НИ” – МОН

2010 – 2013 Изпълнителен секретар на младежки проект: “Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури”. ДМУ-02/2, Фонд “НИ” – МОН

2009 – 2012 Участник в проект: “Нови щамове микроводорасли – продуценти на продукти с потенциално икономическо и медицинско значение”. ДОО2-299/08, Фонд “НИ” – МОН

Участие в проекти за разработване и внедряване на иновативни научни продукти

2013 – 2014 Изготвяне на проектозадание за “Производство на биомаса от спирулина”, относно изграждане на предприятие за производство на водораслова биомаса в град Септември.

2013 – 2014 Изготвяне на проектозадание за “Производство на биомаса от хлорела”, относно изграждане на предприятие за производство на водораслова биомаса в с. Варвара – община Септември

2012 – 2013 Проект BG0713EFF-351-220096 Център за иновативни практики ЮЛНЦ “Въвеждане и изпитване на техническа и икономическа приложимост на иновативна технология за екстракция на водораслова биомаса“. Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за Програмен период 2007-2013 по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ от Приоритетна ос № 3 “Мерки от общ интерес“.

2012 – 2013 Проект BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“. Договор между ИФРГ-БАН и „Биоиновейтив“ ООД

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПАТЕНТИ

 • 2010 – към момента. Lukavsky J, Cepak V, Rezanka T, Petkov G, Furnadzhieva S, Iliev I, Andreeva R, Bankova V. 2010. The alga Trachydiscus minutus strain Lukavský et Přibyl 2005/1 which produce oils with a high content of polyunsaturated fatty acids. Patent №: 302118/19.10.2010. Industrial Property Office – Journal № 42/2010, Prague, Czech Republic.

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • юни 2014 – септември 2014: “Център по Алгология“ към Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, град Требон – Чехия.
 • 2007 – 2018: Осем едномесечни обучения в “Център по Алгология“ към Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, град Требон – Чехия.

 Педагогическа дейност

 • 2017 – Научен ръководител на дипломна работа на тема “Физиолого-биохимична характеристика на микроводораслото Stichococcus sp. Rod 42, изолирано от снежна повърхност в планината Родопи“. Дипломант бакалавър: Борислава Кирякова (Фак. № 10535). Катедра Физиология на растенията – Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Защитена на 28 август 2017 година
 • 2013 – 2014 – Ментор на студент по програма за студентски практики към МОН: Павел Видев – СУ “Св. Климент Охридски”. Период: ноември 2013 – май 2014
 • 2011 – Научен консултант на дипломна работа на тема “Влияние на хербицида Раундъп върху водораслото Trachydiscus minutus”. Дипломант: Светослав Александров (Фак. № 38682). Катедра Физиология на растенията – Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Защитена през март 2011 година

 ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Научни публикации:

Общ брой: 23

Забелязани цитирания: 334

 ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Toshkova-Yotova T, Georgieva A, Iliev I, Alexandrov S, Ivanova A, Pilarski P, Toshkova R. 2022. Antitumor and antimicrobial activity of fatty acids from green microalga Coelastrella sp. BGV. South African Journal of Botany. in press (Q2; IF 2.32)

Hristozkova M, Geneva M, Stancheva I, Iliev I, Azcon-Aguilar C. 2017. Symbiotic association between golden berry (Physalis peruviana) and arbuscular mycorrhizal fungi in heavy metal-contaminated soil. Journal of Plant Protection Research, 57(1): 174-184. (Q2, SJR: 0.438)

Iliev I, Petkov G, Lukavsky J. 2015. An approach for bioremediation of mineral oil polluted soil. Genetics and Plant Physiology, 5(2): 162-169.

Kvíderová J, Elster J, Iliev I. 2015. Application of databases in polar research – Data evaluation and outputs. Czech Polar Reports, 5(2): 143-159. ISSN:1805-0689 (Print), 1805-0697 (On-line). (Q2; SJR: 0.36)

Vassilevska-Ivanova R, Kraptchev B, Stancheva I, Geneva M, Iliev I, Georgiev G. 2014. Utilization of related wild species (Echinacea purpurea) for genetic enhancement of cultivated sunflower (Helianthus annuus L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38: 15-22. ISSN 1300-011X,  E-ISSN 1303-6173.  (Q1; IF2018 1.731; SJR2018: 0.58)

Gacheva G, Gigova L, Ivanova N, Iliev I, Toshkova R, Gardeva E, Kussovski V, Najdenski H. 2013 Suboptimal growth temperatures enhance the biological activity of cultured cyanobacterium Gloeocapsa sp. Journal of Applied Phycology, 25(1): 183 – 194. ISSN: 0921-8971, E-ISSN 1573-5176. (Q1; IF 2.635; SJR2018: 0.76)

Najdenski HM, Gigova LG, Iliev I, Pilarski PS, Lukavsky J, Tsvetkova IV, Ninova MS, Kussovski V. 2013. Antibacterial and antifungal activities of selected microalgae and cyanobacteria. International Journal of Food Science and Technology, 48(7): 1533-1540. ISSN: 0022-1155, E-ISSN: 0975-8402.  (Q1; IF 2.281; SJR2018: 0.8)

Petkov G, Ivanova A, Iliev I, Vaseva I. 2012. A critical look at the microalgae biodiesel. European Journal of Lipid Science and Technology, 114: 103-111. (Review article). ISSN: 1438-9312. (Q1; IF 1.852; SJR2018: 0.66)

Iliev I, Petkov G, Lukavsky J, Furnadzhieva S, Andreeva R. 2011. Do Cyanobacterial Lipids Contain Fatty Acids Longer than 18 Carbon Atoms? Zeitschrift für Naturforschung, 66c: 267 – 276. ISSN 0939-5075.   (Q3; IF 1.0; SJR2018: 0.25)

Iliev I, Petkov G, Lukavsky J, Furnadzhieva S, Andreeva R, Bankova V. 2010. The alga Trachydiscus minutus (Pseudostaurastrum minutum): Growth and Composition. Gen. Appl. Plant Physiology, 36(3-4): 222-231.

Iliev I, Petkov G, Furnadzhieva S, Andreeva R, Lukavsky J. 2006. Membrane metabolites of Arthronema africanum strains from extreme habitats. Gen. Appl. Plant Physiology, 32(1-2) 117-123.

Iliev I, Petkov G. 2006. Growth, Lipids and Fatty Acids of the Desert Tolerant Blue-Green Alga Arthronema africanum. Comp. rend. Acad. bulg. Sci, 59(10): 1079-1082. (Q2; IF 0.321; SJR2018: 0.21)

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952