Георги Бончев

Гл. асистент д-р Георги Бончев

Блок 21
Oфис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2678; +359 2 8722678
Е-mail: bonchevg@mail.bg

Scopus Author ID: 6505600938
ORCID: 0000-0002-6059-8003
Research Gate: Georgi Bonchev

Дата на раждане: 1971
Място на раждане: София, България

Научни интереси

Молекулярна генетика на растенията, подвижни генетични елементи, популационна генетика и еволюция, разработване и прилагане на ДНК молекулярни маркери за оценка на естественото и стрес-индуцирано генетично разнообразие при растенията.

Образование и академични длъжности

 • 2017-продължава ИД ръководител група, Лаборатория „Геномна динамика и стабилност“, ИФРГ-БАН
 • 2015-продължава Главен асистент, ИФРГ-БАН
 • 2012-2013 Пост-докторантско обучение, стипендиант на Sciex, програма на Швейцарското правителство, Лаборатория по еволюционна ботаника, Университет в Нюшател, гр. Нюшател, Швейцария
 • 2011 Доктор по генетика, ИФРГ-БАН
 • 1999-2011 Асистент, Институт по генетика,БАН
 • 1993-1995 Магистър, Биологически факултет, Софийски университет, Биотехнологични процеси и апарати със специализация Генно и клетъчно инженерство
 • 1990-1992 Държавен университет на Санкт Петербург, Катедра Растителна генетика

Специализации

 • септ. 2018-юни 2019 Стипендиант по програма на Министерството на образованието и науката за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина, Университет Комениус, гр. Братислава, Словакия
 • 2014, 2017 Стипендиант по Националната стипендиална програма на Словакия, Университет Комениус, гр. Братислава, Словакия
 • септ. 2012-август 2013 Пост-докторантско обучение, стипендиант на Sciex, програма на Швейцарското правителство, Лаборатория по еволюционна ботаника, Университет в Нюшател, гр. Нюшател, Швейцария
 • септ. 2015-Фев. 2016 Стипендия Мари-Кюри, Университет в Съсекс, гр. Брайтън, Великобритания

Участие в проекти

 • 2019-2023 Проект за сътрудничество между България и Турция: „Determination of nuclear DNA content and ploidy level of wild sunflower species and their interspecific hybrids utilizing flow cytometry and their evaluation based on some yield traits“, ИФРГ партньор
 • 2019-2023 Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, Координатор ИФРГ-БАН
 • 2016-2018 Националет проект ТК, ИАЕА, Виена, Австрия, BUL 5/014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”
 • април-юни 2018 Проект BG05M2OP001-2.002-0001, Студентски практики – Фаза1 Оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, ментор на студенти
 • 2012-2015 Проект BG051PO001-3.3.06-0025, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”, изпълнител научни изследвания

Други дейности

Участие в обучения/организиране и промотиране на дейности за прилагане на принципите на Отговорни изследвания и Иновации (ОИИ) – за отворени към обществото наука и обучение, етични норми в научните изследвания.

Участие в работни 1ва, 2ра и 3та работни срещи Social Labs on Responsible Research and Innovations (RRI), Мадрид (март 2018), Прага (Ноември 2018) и Нови Сад (октомври 2019), с организатор Н&И център Tecnalia

Избрани публикации

Bonchev G., Dušinský R., Hauptvogel H., Gaplovská-Kyselá K., Švec M. (2019) On the diversity and origin of the barley complex agriocrithon inferred by iPBS transposon markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 66, 7, Kluwer Academic Publishers

Bonchev G., Vassilevska-Ivanova R. (2019) Fingerprinting the genetic variation and intergeneric hybrid dynamics in the family Asteraceae (genera Helianthus, Echinaceae, Tagetes and Verbesina) using iPBS markers. Biologia, Springer, (Online)

Bonchev G, Y. Willi (2018) Accumulation of transposable elements in selfing populations of Arabidopsis lyrata supports the ectopic recombination model of transposon evolution, New Phytologist, 219, 767-778

Bonchev G., Dusinský R., Hauptvogel P., Švec M. (2017) Patterns of evolutionary trajectories and domestication history within the genus Hordeum assessed by REMAP markers, Journal of Molecular Evolution, 84, 116-128

Bonchev G. Parisod C. (2013) Transposable elements and microevolutionary changes in natural populations, Molecular Ecology Resources, 13, 765-775

Bonchev G., L. Stoilov, Z. Angelova, S. Georgiev (2012) Genomic diversity of Ac-like transposable elements in sphaerococcum mutant forms of common wheat (T. aestivum L.) and triticale (X Triticosecale Witt.),  Journal of Applied Genetics, 53(1), 9-17

Bonchev G., S. Pearce, S. Georgiev (2010) Retrotransposons and ethyle methanesulphonate induced genetic diversity in sphaerococcum mutant forms of hexaploid wheat and Triticale, Central European Journal of Biology , 5(6), 765-776

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952