Катя Георгиева

Професор д-р Катя Георгиева

Блок 21, Офис 209, Лаб. 116
Тел. (+359 2) 979 26-20;
(+359 2) 979 26-88
E-mail: katya@bio21.bas.bg;
georgieva.katya.m@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-5509-3801
Research Gate: Katya Georgieva

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Физиология и биохимия на растенията, фотосинтеза, абиотичен стрес и механизми на аклимация, възкръсващи растения, хлорофилна флуоресценция, антиоксидантна система, стрес-индуцирани белтъци, пигмент-белтъчните комплекси, фотосинтетични белтъци.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 1989 г. – Доктор – Институт по физиология на растенията „Акад. М. Попов” – БАН, научна специалност „Физиология на растенията“
 • 1982 г. – Магистър по молекулярна биология – Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2012 – професор, ИФРГ– БАН
 • 2002 – 2012 – доцент, ИФРГ– БАН
 • 1993 – 2002 – н.с. І ст., ИФР „Акад. М. Попов“, БАН
 • 1990 – 1993 – н.с. ІІ ст., ИФР „Акад. М. Попов“, БАН

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • Институт по молекулярна биология, Университет във Франкфурт, Германия – German Academic Exchange Service (DAAD fellowship) – 2007, 2008 (по 2 месеца)
 • Eötvös Lorand University, Будапеща, Унгария – NATO fellowship – 2004 (2 месеца)
 • Институт по биохимия и екофизиология, Монтеротондо, CNR, Италия – Human Frontier Science Program (HFSP) fellowship – 2001 (3 месеца)
 • Аграрен институт, Порано, Италия – CNR-NATO fellowship – 2000 (6 месеца)
 • Институт по ботаника, Карлсруе, Германия – DAAD fellowship – 1995, 1998, 2005 (по 3 месеца)
 • Imperial College, Лондон, Великобритания – Royal Society fellowship – 1996 (1година)

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член на Секция „Физиология и биохимия на растенията” към Съюза на учените в България (СУБ)
 • Член на Федерацията на Европейските дружества по растителна биология (FESPB)

ПРОЕКТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

 • 2019-2021 Проект по двустранно сътрудничество с Унгарската Академия на Науките на тема „Физиологична и биохимична характеристика на процесите на възстановяване от въздушно сухо състояние на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“ – ръководител от българска страна
 • 2018-2021 Проект КП-06-Н21/8 към ФНИ на тема „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“ – ръководител на научния колектив
 • 2018-2021 Проект към ФНИ на тема „Роля на каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на висши растения към промени в околната среда“ – член на научния колектив
 • 2016-2018 Проект по двустранното сътрудничество с CNR, Италия на тема „Биохимични и физиологични механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към ниски отрицателни температури“ – ръководител от българска страна
 • 2016-2018 Проект по двустранно сътрудничество с Унгарската Академия на Науките на тема „Физиологична характеристика на студоустойчивостта на растения с различна чувствителност към засушаване“ – ръководител от българска страна
 • 2016-2017 МААЕ – BUL5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” по програмата за техническо сътрудничество – член на научния колектив
 • 2015-2017 Проект по двустранно сътрудничество с Латвия на тема „Оценка на генетичен материал от пшеница (Triticum aestivum L.) за устойчивост към някои гъбни болести“ – член на научния колектив
 • 2014-2016 COST акция FA1204 „Vegetable grafting to improve yield and fruit quality under biotic and abiotic stress conditions“ – член на научния колектив
 • 2013-2015 Проект по двустранно сътрудничество с Унгарската Академия на Науките на тема “Сравняване на механизмите на устойчивост към ниски температури на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis и Primula auricula ssp.“ – ръководител от българска страна
 • 2012-2016 ДНТС Германия 01/1, финансиран от Фонд Научни изследвания на тема “Механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към засушаване в условия на силна светлина” – ръководител от българска страна
 • 2010-2014 Проект ДТК 02/1/2010 към ФНИ на тема „Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони” – член на научния колектив
 • 2008-2012 Проект Д002-208/2008 към ФНИ на тема „Екофизиологичен отговор и молекулярен анализ на механизмите на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis в условия на екстремно засушаване при висока температура и различни светлинни режими” – ръководител на научния колектив
 • 2007-2011 Проект ВУ-Л 301/07 към ФНИ на тема „Нови възможности за приложение на статично електрично поле върху биологични мембрани: роля на железните йони и електрокинетичния потенциал” – член на научния колектив
 • 2010-2013 Проект по двустранното сътрудничество с CNR, Италия на тема „Изследване на механизмите на устойчивост към екстремно засушаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis в условия на висока температура и силна светлина” – ръководител от българска страна
 • 2010-2013 Проект по двустранно сътрудничество с Унгарската Академия на Науките на тема „Роля на светлината в процеса на засушаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis” – ръководител от българска страна

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Общ брой научни публикации – 109, статии с импакт фактор – 75
Забелязани цитирания ∼1500

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД 2005

Mihailova G, Stoyanova Z, Rodeva R, Bankina B, Bimsteine G, Georgieva K (2019) Physiological changes in winter wheat genotypes in response to the Zymoseptoria tritici infection. Photosynthetica 57: 428-437

Doltchinkova  V, Andreeva  T,  Georgieva  K, Mihailova  G, Balashev K (2019) Desiccation‐induced alterations in surface topography of thylakoids from resurrection plant Haberlea rhodopensis studied by atomic force microscopy, electrokinetic and optical measurements. Physiologia Plantarum 166: 585-595

Mihailova, G., Kocheva, K., Goltsev, V., Kalaji, H. M., Georgieva, K. (2018). Application of a diffusion model to measure ion leakage of resurrection plant leaves undergoing desiccation. Plant Physiology and Biochemistry 125: 185-192

Georgieva K, Solti Á, Mészáros I, Keresztes Á, Sárvári É (2017) Light sensitivity of Haberlea rhodopensis shade adapted phenotype under drought stress. Acta Physiologiae Plantarum 39: 164

Georgieva K, Dagnon S, Gesheva E, Bojilov D, Mihailova G, Doncheva S (2017) Antioxidant defense during desiccation of the resurrection plant Haberlea rhodopensis. Plant Physiology and Biochemistry 114: 51-59

Mihailova G, Abakumov D, Büchel C, Dietzel L, Georgieva K (2017) Drought-responsive gene expression in sun and shade plants of Haberlea rhodopensis under controlled environment. Plant Molecular Biology Reporter 35: 313-322.

Georgieva K,  Rapparini F, Bertazza G, Mihailova G, Sárvári É, Solti Á, Keresztes Á (2017) Alterations in the sugar metabolism and in the vacuolar system of mesophyll cells contribute to the desiccation tolerance of Haberlea rhodopensis ecotypes. Protoplasma 254: 193-201

Georgieva K, Mihailova G (2016) Drought Tolerance of Photosynthesis In: Handbook of photosynthesis, Pessarakli M (Ed.), Third edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 683-696

Rapparini F, Neri L, Mihailova G., Petkova S, Georgieva K (2015) Growth irradiance affects the photoprotective mechanisms of the resurrection angiosperm Haberlea rhodopensis Friv. in response to desiccation and rehydration at morphological, physiological and biochemical levels. Environmental and Experimental Botany 113:, 67-79

Sárvári É, Mihailova G, Solti Á, Keresztes Á, Velitchkova M, Georgieva K (2014) Comparison of thylakoid structure and organization in sun and shade Haberlea rhodopensis populations under desiccation and rehydration. Journal of Plant Physiology 171: 1591-1600.

Solti A, Lenk S, Mihailova G, Mayer P, Barócsi A, Georgieva K (2014) Effects of habitat light conditions on the excitation quenching pathways in desiccating Haberlea rhodopensis leaves: an Intelligent FluoroSensor study. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 130: 217-225

Velitchkova M, Doltchinkova V, Lazarova D, Mihailova G, Doncheva S, Georgieva K (2013) Effect of high temperature on dehydration-induced alterations in photosynthetic characteristics of the resurrection plant Haberlea rhodopensis. Photosynthetica 51: 630-640

Georgieva K, Doncheva S, Mihailova G, Petkova S (2012) Response of sun- and shade-adapted plants of Haberlea rhodopensis to desiccation. Plant Growth Regul 67: 121-132

Péli E, Mihailova G, Petkova S, Tuba Z, Georgieva K (2012) Differences in physiological adaptation of Haberlea rhodopensis Friv. leaves and roots during dehydration–rehydration cycle.  Acta Physiol Plant 34: 947-955

Nagy-Déri H, Péli E, Georgieva K, Tuba Z (2011) Changes in chloroplast morphology of different parenchyma cells in leaves of Haberlea rhodopensis Friv. during desiccation and following rehydration. Photosynthetica 49: 119-126

Mihailova G, Petkova S, Büchel C, Georgieva K (2011) Desiccation of the resurrection plant Haberlea rhodopensis at high temperature. Photosynth. Res. 108: 5-13

Georgieva K, Ivanova A, Doncheva S, Petkova S, Stefanov D,  Péli E, Tuba Z (2011) Fatty acid content during reconstitution of the photosynthetic apparatus in the air-dried leaves of Xerophyta scabrida after rehydration. Biologia Plantarum 55: 581-585

Demirevska K, Simova-Stoilova L, Fedina I, Georgieva K, Kunert K (2010) Response of oryzacystatin I transformed tobacco plants to drought, heat and light stress. Journal of Agronomy and Crop Science 196: 90-99

Georgieva K, Sarvari E, Keresztes A (2010) Protection of thylakoids against combined light and drought by a lumenal substance in the resurrection plant Haberlea rhodopensis. Annals of Botany 105: 117-126

Fedina I, Hidema J, Velitchkova M, Georgieva K, Nedeva D (2010) UV-B induced stress responses in three rice cultivars. Biologia Plantarum 54: 571-574

Doncheva S, Poschenrieder C, Stoyanova Z, Georgieva K, Velichkova M, Barcelo J (2009) Silicon amelioration of manganese toxicity in Mn-sensitive and Mn tolerant maize varieties. Environmental and Experimental Botany 65: 189-197

Fedina I, Nedeva D, Georgieva K, Velitchkova M (2009) Methyl jasmonate counteract UV-B stress in barley seedlings. Journal of Agronomy and Crop Science 195: 204-212

Georgieva K, Roding A, Buchel C (2009) Changes in some thylakoid membrane proteins and pigments upon desiccation of the resurrection plant Haberlea rhodopensis. J Plant Physiol 166: 1520-1528

Georgieva K, Lenk S, Buschmann C (2008) Responses of the resurrection plant Haberlea rhodopensis to high irradiance. Photosynthetica 46: 208-215

Lambrev P, Tsonev Ts, Velikova V, Georgieva K, Lambreva M, Yordanov I, Kovacs L, Garab G (2007) Trapping of the quenched conformation associated with non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence at low temperature. Photosynth. Res. 94: 321-332

Georgieva K, Szigeti Z, Sarvari E, Gaspar L, Maslenkova L, Peeva V, Peli E, Tuba Z (2007) Photosynthetic activity of homoiochlorophyllous desiccation tolerant plant Haberlea rhodopensis during dehydration and rehydration. Planta 225: 955-964

Gorinova N, Nedkovska M, Todorovska E, Simova-Stoilova L, Stoyanova Z, Georgieva K, Demirevska-Kepova K, Atanassov A, Herzig R (2007) Improved phytoaccumulation of cadmium by genetically modified tobacco plants (Nicotiana tabacum L.). Physiological and biochemical response of the transformants to cadmium toxicity. Environmental Pollution 145: 161-179

Fedina I, Velitchkova M, Georgieva K, Demirevska K, Simova L (2007) UV-B response of green and etiolated barley seedlings. Biol Plantarum 51: 699-706

Georgieva K, Lichtenthaler HK (2006) Photosynthetic response of different pea cultivars to a low and high temperature treatment. Photosynthetica 44: 569-578

Georgieva K, Maslenkova L (2006) Thermostability and photostabitity of PSII of the resurrection plant Haberlea rhodopensis studied by means of chlorophyll fluorescence. Z. Naturforshung 61c: 234-240

Fedina I, Georgieva K, Velitchkova M, Grigorova I (2006) Effect of pretreatment of barley seedlings with different salts on the level of UV-B induced and UV-B absorbing compounds. Environmental and Experimental Botany 56: 225-230

Fedina I, Velitchkova M, Georgieva K, Grigorova I (2005) UV-B –induced compounds as affected by proline and NaCl in Hordeum vulgare L. cv. Alfa. Environmental and Experimental Botany 54: 182-191

Georgieva K, Maslenkova L, Peeva V, Markovska Y, Stefanov D, Tuba Z (2005) Comparative study on the changes in photosynthetic activity of the homoiochlorophyllous desiccation-tolerant Haberlea rhodopensis and spinach leaves during desiccation and rehydration. Photosynth Res 85: 191-203

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952