Албена Иванова

 
Доцент д-р Албена Иванова

Блок 23, офис 203
Тел.: +359 2 979 3745
Е-mail: albena55@yahoo.com

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Изучаване на качествените и количествените промени на липидите и техния мастнокиселинен състав в растителните мембрани на висши растения и водорасли под въздействието на разнообразни неблагоприятни биотични и абиотични фактори на околната среда и различни условия на отглеждане. Биологично активни вещества от водорасли, медицински и културни растения.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Образование

Висше – СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1984. Молекулярна и функционална биология. Специалност Генетика.

Научни степени
 • Доктор, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН, 1998, дисертация на тема: „Промени в липидния състав на фотосинтетичния апарат на някои растения от семейство бобови под действието на високотемпературен стрес, засушаване и хербицида Атразин”
 • Магистър по биология, СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1984

МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2011: Доц. д-р, ИФРГ – БАН
 • 2007: Ст.н.с. ІІ ст, ИФР – БАН
 • 1999  н.с І ст, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН “ Акад. Методи Попов” – БАН
 • 1984  специалист-биолог, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И РАБОТА В ЧУЖБИНА

 • Израел, Ben-Gurion University of the Negev, 1993
 • Израел, Ben-Gurion University of the Negev, 2000
 • Швеция, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, 2003
 • Русия, Институт по Органична химия, РАН, Москва, 2003
 • Русия, Институт по Органична химия, РАН, Москва, 2005
 • Тунис, Центъра по Биотехнология Борж Седрия – Тунис, 2013
 • Мароко, Национален Институт за Агрономични Изследвания – Рабат, 2014

ПРОЕКТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

 • Проект DO-02-246 “Вътревидово разнообразие, биологичноактивни вещества, култивиране и устойчиво ползване на Tribulus terrestris L. за фармацевтичната промишленост”, за периода 2009-2012г., член на научния колектив
 • Проект : „ Роля на супрамолекулярната организация на комплекса ФС2-ССК2 в изопрен-отделящи растения и връзката и с термозащитата “ ЕБР с Унгария, за периода 2010-2013г., член на научния колектив
 • Проект : “Влияние на промишленото замърсяване и засоляване на растения от халофитната флора на Украйна и България “ в рамките на Спогодбата за научно сътрудничество между БАН и НАН Украйна, за периода 2009-2013г., с ръководител : доц.д-р Албена Иванова
 • Проект : “Особености на адаптацията на  халофитни растения от крайбрежието на Черно море и селскостопански  култури към условията на абиотичен стрес”  в рамките на Спогодбата за научно сътрудничество между БАН и НАН Украйна, за периода 2013-2017г., с ръководител : доц.д-р Албена Иванова
 • Проект: “Клеточные механизмы устойчивости растений галофитов флоры Украины и Болгарии к действию абиотических стрессовых факторов” в рамките на Спогодбата за научно сътрудничество между БАН и НАН Украйна ,за периода 2014-2018 г., с ръководител : доц.д-р Албена Иванова
 • Проект: Edible, Medicinal and Aromatic Plants – EMAP/ FP – 7- People-2009 IRSES/ № 247548 , член на научния колектив

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Секция „Физиология и биохимия на растенията” към Съюза на учените в България (СУБ)

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Научни публикации

Общ брой: 57

– в български издания: 31

– в чуждестранни издания: 26

Статии с импакт фактор: 36
h-индекс: 13
i10–индекс: 17
Забелязани цитирания: повече от 360

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

A.Ivanova, I.Yordanov, K.Stefanov, K.Seizova, S.Popov, Effect of heat stress on the lipid composition of the thylakoid membranes in two cultivars of pea acclimated to elevated temperatures, Photosynthetica 29, 1993, 131-137.

A.P.Ivanova, K.L.Stefanov, I.T.Yordanov, Effect of cytokinin 4-PU-30 on the lipid composition of water stressed bean plants, Biologia Plantarum, 41, 1998, 155-159.

A.P.Ivanova, R.R.Robaina, J. Martin, K.L.Stefanov, Effect of glycerol on the lipids in the red alga Gratelupia doryphora, Grasas y Aceites, 50, 1999, 469-471.

A.Ivanova, K.Stefanov, I.Yordanov, Effect of the herbicide atrazine on the lipids of` bean leaves, Biologia Plantarum 42, 1999, 417-422.

A.Ivanova, J.Nechev, K.Stefanov, Lipid composition of some halophyte plants from the Black Sea coast in Bulgaria, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 53, 2000, 83-86.

Carballeira, N. M., Pagan, M., Shalabi, F., Nechev, J. T., Lahtchev, K., Ivanova, A. and K. Stefanov. Two novel iso-branched octadecenoic acids from a Micrococcus species, J. Nat. Prod., 63, 2000, 1573-1575.

Carballeira, N. M., Guzman, A., Nechev, J. T., Lahtchev, K., Ivanova, A. P., K. Sttefanov. Unusual lipid composiion of a Bacillus sp. isolated from lake Pomorie in Bulgaria, Lipids, 35, 2000, 1371-1375.

Carballeira, N. M., Miranda, C., Lozano, C. M., Nechev, J. T., Ivanova, A., Ilieva, M., Tzvetkova, I., K, Stefanov. Characterization of novel methyl-branched chain fatty acids from a halophilic Bacillus species, J. Nat. Prod., 64, 2001, 256-259.

Ivanova, A., S. Khotimchenko, A. Toneva, E. Marinova, S. Dimitrova-Konaklieva, K. Stefanov, Lipid composition and antioxidative effectivity of different Spirogyra species, Compt. rend- Acad. bulg. Sci., 55, 2002, 47-50

Nechev, J., S. Khotimchenko, A. Ivanova, K. Stefanov, S. Dimitrova-Konaklieva, S. Andreev, S. Popov, Effect of diesel fuel pollution on the lipid composition of some wide-spread Black sea algae and invertebrates, Z. Naturforsch., 57c, 2002, 339-343.

Ivanova, A., I. Khozin-Goldberg, Z. Kamenarska, J.Nechev, Z. Cohen, S. Popov, K. Stefanov,  Lipophylic compounds from  Euphorbia peplis  L. – a halophytic plants from the Bulgarian Black Sea Coast,  Z. Naturforsch. 58c, 2003, 783-788.

Ivanova, A., J. Nechev, L. Evstatieva, A. Usov, K. Stefanov, Lipid and sterol composition of Calystegia soldanella and Calystegia sepium – two halophyte plants from Bulgarian Black Sea coast, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 58(7), 2005, 765-770.

Kamenarska, Z., A. Ivanova, R. Stancheva, M. Stoyneva, K. Stefanov, St. Dimitrova-Konaklieva, S. Popov. Volatile compounds from some Black Sea red algae and their chemotaxonomic application. Botanica Marina, 49, 2006, 47-56.

Ivanova, A. Ivanova, K. Seizova, I. Kostova, L. Evstatieva, K. Stefanov, Effect of soil salinity on the chemical composition of two populations of Tribulus terrestris from Bulgaria, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 61,2008, 55-62.

Losanka P. Popova, Liliana T. Maslenkova, Rusina Y. Yordanova, Albena P. Ivanova, Aleksander P. Krantev, Gabriella Szalai, Tibor Janda,  Exogenous treatment with salicylic acid attenuates cadmium toxicity in pea seedlings .Plant Physiol. And Biochem., 47, 2009, 224-231.

Albena Ivanova , Jordan Nechev, Iva Tsvetkova, Kamen Stefanov, Simeon Popov, Chemical composition of the halophyte plant Stachys maritime Gouan from the Bulgarian Black Sea coast, Nat. Prod. Res., 23, 2009, 448-454

Georgieva, A. Ivanova, S. Doncheva, S. Petkova, D. Stefanov, E. Peli and Z. Tuba. Changes in fatty acid content during reconstruction of photosynthetic apparatus of poikilochlorophyllous and air dried Xerophyta scabrida leaves following rehydration. Biologia Plantarum 55, 2011, 581-585.

L.P. Popova., L.T. Maslenkova., A. Ivanova., and Z. Stoinova. Role of Salicylic acid in Allevianting  heavy Metal Stress. Chapter 21, Environmental Adaptation and Stress Tolerance of Plants in the Era of Climate Change, edited by Paraiz Ahmad, M.N.V. Prasad, Springer, 2012, 447-466.

Petkov, G., Ivanova, A., Iliev, I., Vasileva, I. A critical look at the micro algae biodiesel. European J. of Lipid Science and Technology,114, 2012,  103-111.

И.В. Косаковская, В.Н. Гришко, Д.В. Сыщиков, А. Иванова . Продукты прекисного окисления липидов, биоантиоксиданты глутатион и аскорбиновая кислота галофитов Salsola soda L., Glaucium flavum Crambs. И Euphorbia peplus L.журнал „Plant Introduction” 2012, 1,  72-77.

Ivanova A., K. Ananieva, K. Mishev, E. D. Ananiev – Lipid composition in leaves and cotyledons of Cucurbita pepo L. (zucchini) during natural and induced senescence. Genetics and Plant Physiology Volume 2, No 1-2, 2012 (bulg.), 2012, 2,(1-2) 98-106.

Ivanova A. P.,  Tsonev T. D.,  Peeva V.N.,  Maslenkova L.T., Najdenski  H.M.  ,  Tsvetkova I.V.,  Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Sheiko O.A.,  Kosakivska I. V. Euhalophyte Eryngium maritimum L.: the Microstructure and Functional Characteristics. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, Vol. 11, No. 3, 2015, pp. 52-61.

Kosakivska IV, Babenko LM, Shcherbatiuk MM, Vedenicheva NP, Sheyko OA, Ivanova AP, Angelova LE, Maslenkova LT. The microstructure organization and functional peculiarities of Euphorbia paralias L. and Polygonum maritimum L. – halophytic plants from dunes of Pomorie lake ( Bulgaria), Journal of Stress  Physiology & Biochemistry, Vol.13,  No. 2 , 2017, pp. 5-18.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952