Светослав Александров

Гл. асистент д-р Светослав Александров

Блок 23, офис 203
Тел.: +359 2 979 3745
Е-mail: svetoslav@bio.bas.bg

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Водораслови биотехнологии, физиология на растенията, растителна еволюция, космическа биология.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Образование

Висше – СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, 2009 г.

Научни степени
  • Доктор, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, 2015, дисертация на тема „Биотехнологични възможности на водораслото Trachydiscus minutus“.
  • Магистър по физиология на растенията, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, 2011 г.

МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

  • 2017-продължава – главен асистент, ИФРГ-БАН.
  • 2014-2017 – асистент, ИФРГ-БАН.
  • 2011-2014 – докторант на редовна подготовка, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН.

ПРОЕКТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

  • 2017-2019 – Проект по ЕБР на тема „Снежни водорасли с биотехнологично значение“ – участник в проекта.
  • 2014-2016 – Проект по ЕБР на тема „Изучаване биотехнологичния потенциал на екстремофилни и екстремотолерантни микроводорасли и цианобактерии“ – участник в проекта.
  • 2012-2015 – Проект 051PO001-3.3.06-0025BG051PO001-3.3.06 на тема „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ – участник в проекта.
  • 2011-2015 – Проект ДМУ 03-60 на тема „Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества“ – участник в проекта.
  • 2012-2014 – Проект Е-01/0001 на тема „Изследване на интегрален микробиологичен процес за получаване на биогаз от лигноцелулозни отпадъци и използване на СО2 от него за култивиране на микроводорасли“ – участник в проекта.

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Общ брой научни публикации – 17

– В български издания – 8

– В чуждестранни издания – 9

Забелязани цитати по публикациите – 30.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Toshkova-Yotova T., Alexandrov S., Pilarski P., Yocheva L., Petrova D., Chaneva G. Screening of antimicrobial and antioxidant properties of green microalga Coelastrella sp. BGV. Oxidation Communications, 43, 2, Scientific Bulgarian Communication, 2020, ISSN: 02094541, 265-279. SJR (Scopus): 0.21, JCR-IF (Web of Science): 0.23

Vasileva, I., Alexandrov, S., & Ivanova, J. (2019). Biotechnological perspectives of the red microalga Porphyridium cruentum. Studia Universitatis“ Vasile Goldis“ Arad. Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series), 28(4), 167-173.

Vasileva, I., Ivanova, J., & Alexandrov, S. (2019). Bioethical considerations for algal biotechnology. Bangladesh Journal of Bioethics, 9(2), 1-5.

Vasileva, I., Ivanova, A., & Alexandrov, S. (2019). Terraforming Mars is not out of the question yet–and microscopic algae could help. Trakia Journal of Sciences, 17(1), 9.

Alexandrov, S. D. (2018). Newly discovered organic molecules on Mars and revisiting Viking’s LR experiment. Science. E-Letter.

Dimitrova, P., Marinova, G., Alexandrov, S., Iliev, I., & Pilarski, P. (2017). Biochemical Characteristics of a Newly Isolated Strain Coelastrella Sp. Bgv Cultivated at Different Temperatures and Light Intensities. Presses Universitaire “St. Kliment Ohridski”, 139-146.

Alexandrov, S. (2016). Algal research in space: history, current status, and future prospects. Innovare journal of life science, 4(4).

Alexandrov, S. (2016). Letter to the Editor: Life on Mars?. Space Research Today, 197.

Alexandrov, S. (2016). Planetary Protection for Mars: Time for Reconsideration. Bangladesh Journal of Bioethics, 7(2), 31-34.

Alexandrov, S. D. (2016). Re-engineering of RuBisCO for the purpose of producing algal biofuels may be a lost cause. Advancements in Life Sciences, 4(1), 01-02.

Alexandrov, S., Iliev, I., Gacheva, G., Krоumov, A., Pilarski, P., & Petkov, G. (2015). Could algae be a real source of fuel. Genetics and Plant Physiology, 5(2), 105-122.

Alexandrov, S. D., Iliev, I. I., & Petkov, G. D. (2014). Establishment of Growth Conditions forCultivation of The Microalga Trachydiscus minutus at Laboratory Scale. Pure and Applied Biology, 3(1), 1.

Alexandrov, S., Iliev, I., & Petkov, G. (2013). The alga Trachydiscus minutus aids purification of biogas to methane. Genetics and Plant Physiology, 3(3-4), 126-132.

Kroumov, A., Gacheva, G., Iliev, I., Alexandrov, S., Pilarski, P., & Petkov, G. (2013). Analysis of Sf/V ratio of photobioreactors linked with algal physiology. Genetics and Plant Physiology, 3(1-2), 55-64.

Alexandrov, S., Iliev, I., Lukavský, J., & Petkov, G. (2012). Influence of herbicides on the growth and composition of the yellow-green alga Trachydiscus minutus. J. BioSci. Biotech, 123-126.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952