Защита – Георги Антов

Защитата на дисертацията на Георги Георгиев Антов “Мутационен скрининг на гените BRCA1, BRCA2 и STK11 при пациенти от българска популация с рак на млечната жлеза” ще се състои на 15-12-2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури e утвърдено със заповед на Директора № 1239/19-10-2017 […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Златина Господинова

Защитата на дисертацията на Златина Иванова Господинова “Антитуморно действие на българските лечебни растения Cotinus coggygria Scop., Tanacetum vulgare L. и Cichorium intybus L.” ще се състои на 28-11-2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури в утвърдено със заповед на Директора № 1127/08-09-2017 г. Дисертацията […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Ралица Георгиева

Защитата на дисертацията на Ралица Георгиева Георгиева „Ефективност и генетичен контрол на репарацията на ДНК повреди, индуцирани от ултравиолетовата радиация в генома на ечемика (Hordeum vulgare L.)” ще се състои на 29-06-2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури е утвърдено със заповед 436/28.04.2017 г. […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Диляна Донева

Защитата на дисертацията на Диляна Петрова Донева “Роля на биогенните летливи органични съединения в защитата и адаптацията на растенията в условия на засушаване” ще се състои на 02-06-2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури е утвърдено със заповед 297/09.03.2017 г. Дисертацията ще бъде на […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Теодора Тасева

Защитата на дисертацията на Теодора Кирилова Тасева “Влияние на етaнола върху ембрионалното развитие, експресията и метилационния статус на импринтиран локус Igf2/H19 при мишки” ще се състои на 22-02-2017 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури е утвърдено със заповед 1083/22.11.2016 г. Дисертацията ще бъде на […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Бистра Михайлова

Защитата на дисертацията на Бистра Станишева Михайлова ”Генетични проучвания върху устойчивостта на пипера към краставичномозаичния вирус и създаване на линии с комплексна устойчивост към икономически най-важните болести” ще се състои на 20.07.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури е утвърдено със заповед № 443/21.04.2016 […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Веселин Стойчев

Защитата на дисертацията на Веселин Атанасов Стойчев ”Белтъчни промени при заблатяване на бяла (Trifolium repens L.) и червена (Trifolium pratense L.) детелина” ще се състои на 03.09.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури в утвърдено със заповед 534/23.06.2015 г. Дисертацията ще бъде на разположение […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Таня Кърцева

Защитата на дисертацията на докторант на самостоятелна подготовка Таня Васкова Кърцева ”Проучване ефекта на мутантни гени върху важни биологични качества при домати (Solanum lycopersicum L.) и пшеница (Triticum aestivum L.) ”ще се състои на 31.03.2014г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури в утвърдено със заповед […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Стефан Божанов

Защитата на дисертацията на асистент Стефан Божанов ”Генетични и епигенетични промени в туморно супресорните гени TP53 и BRCA1 и прото-онкогена PIK3CA и тяхното влияние върху преживяемостта, клинико-патологичните и молекулярни характеристики на български пациенти с рак на млечната жлеза” ще се състои на 19-02-2014 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Мария Петрова

Защитата на дисертацията на гл. асистент Мария Петрова „ Биотехнологични подходи за размножаване, съхраняване и получаване на биомаса от hairy roots при Arnica montana L.” ще се състои на 09.12.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури е утвърдено със заповед №946/30.10.2013 г. Дисертацията ще […]

Filed under Защита · Tagged with

Следваща страница »

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952