Цонко Цонев

23.11.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 62/12.08.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 09.12.2011 г. от 1000 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Цонко Цонев

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Цонко Цонев
 2. Списък на публикации – Доц. д-р Цонко Цонев
 3. Списък на публикации за участие в конкурса – Доц. д-р Цонко Цонев
 4. Списък на цитати – Доц. д-р Цонко Цонев
 5. Рецензия – Проф. дн Лиляна Масленкова
 6. Рецензия – Проф. дн Яна Цонева
 7. Рецензия – Доц. д-р Георги И. Георгиев
 8. Становище – Проф. дн Климентина Демиревска
 9. Становище – Проф. дн Диана Петкова
 10. Становище – Доц. д-р Емилия Апостолова
 11. Становище – Доц. д-р Мая Величкова

Решение на научното жури:

 1. Решение – 09.12.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952