Ира Станчева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 103/29.11.2013 г.) към Секция ‘Минерално хранене и воден режим на растенията’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 15.04.2014 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Ира Станчева

Представени материали:

1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Ира Станчева
2. Списък на публикации – Доц. д-р Ира Станчева
3. Списък на публикации за участие в конкурса – Доц. д-р Ира Станчева
4. Списък на цитати – Доц. д-р Ира Станчева
5. Рецензия – Проф. дн Аглика Едрева
6. Рецензия – Проф. д-р Димитранка Стойчева
7. Рецензия – Доц. дн Екатерина Стойнова
8. Становище – Проф. дн Лиляна Масленкова
9. Становище – Проф. дн Георги Петков
10. Становище – Доц. д-р Антоанета Трендафилова
11. Становище – Доц. д-р Марина Станилова

Решение на Научното жури.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952