Лиляна Гигова

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по биохимия, шифър 01.06.10 (обявен в ДВ бр. 32/05.05.2015 г.) към секция ‘Експериментална алгология’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 03-09-2015 г. от 14:00 в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Лиляна Гигова

Представени материали:

1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Лиляна Гигова
2. Списък на публикации – Доц. д-р Лиляна Гигова
3. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Лиляна Гигова
4. Списък на цитати – Доц. д-р Лиляна Гигова
5. Рецензия – Проф. дн Климентина Демиревска
6. Рецензия – Проф. дн Майя Стойнева
7. Рецензия – Проф. д-р Евгени Ананиев
8. Становище – Проф. д-р Емилия Апостолова
9. Становище – Проф. д-р Катя Георгиева
10. Становище – Проф. д-р Ира Станчева
11. Становище – Доц. д-р Людмила Симова-Стоилова

Решение на научното жури

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952