Константина Кочева

18-12-2015

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 64/21.08.2015 г.) към секция ‘Минерално хранене и воден режим на растенията’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 07-01-2016 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Константина Кочева

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Константина Кочева
 2. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Константина Кочева
 3. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Константина Кочева
 4. Рецензия – Проф. дн Евгени Ананиев
 5. Рецензия – Доц. дн Екатерина Стойнова
 6. Становище – Проф. дн Стефка Танева
 7. Становище – Проф. д-р Цонко Цонев
 8. Становище – Доц. д-р Юлиана Марковска
 9. Становище – Доц. д-р Мария Генева
 10. Становище – Доц. д-р Искрен Сергиев

Решение на научното жури:

 1. Решение – 07-01-2016 г.

  Ние в интернет:

  Пишете ни:

  Елате да се запознаем:

  ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
  гр. София 1113, България

  Свържете се с нас:

  Тел.: +359 2 9792606
  Факс: +359 2 8739952