Людмила Симова-Стоилова

13.06.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, протокол № 6 от 05.05.2011 г. сформираното научно жури  ще проведе конкурс за Доцент по биохимия, шифър 01.06.10 (обявен в ДВ бр. 24/26.03.2010 г.) към Секция ‘Молекулярна биология на растителния стрес’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 29.06.2011 г. от 1330 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Людмила Симова-Стоилова

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – Гл. асистент Людмила Симова
 2. Списък на публикации – Гл. асистент Людмила Симова
 3. Списък на цитати – Гл. асистент Людмила Симова
 4. Рецензия – проф. дбн Нина Бакърджиева
 5. Рецензия – проф. дбн Милка Сеченска
 6. Становище – проф. дтн Божидар Чорбанов
 7. Становище – проф. дбн Иван Йорданов
 8. Становище – доц. д-р Лиляна Гигова
 9. Становище – доц. д-р Петранка Йонова
 10. Становище – доц. д-р Ирина Пунева

Решение на научното жури:

 1. Решение – 29.06.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952