Светлана Мишева

09-03-2018

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по направление 4.3 Биологични науки, научна специалност Генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 87/31.10.2017 г.) към лаборатория „Растително-почвени вазимодействия“, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 27-03-2018 г. от 09:30 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Светлана Мишева

Представени материали:

1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Светлана Мишева
2. Списък на публикации – Доц. д-р Светлана Мишева
3. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Светлана Мишева
4. Списък на цитати – Доц. д-р Светлана Мишева
5. Рецензия – Акад. Атанас Атанасов
6. Рецензия – Проф. дн Климентина Демиревска
6. Рецензия – Проф д-р Гинка Генова
8. Становище – Проф. д-р Валя Василева
9. Становище – Доц. д-р Маргарита Пешева
10. Становище – Доц. д-р Мария Генева
11. Становище – Доц. д-р Искрен Сергиев

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952