ИФРГ отдава под наем недвижим имот

ИФРГ oтдава под наем недвижим имот – масивна едноетажна сграда – 156 кв. м., намиращ се на територията на землище Г. Лозен. Краен срок за подаване на оферти – 28.03.2014 г.

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем помещение от 16 кв. м.

ИФРГ oтдава под наем помещение от 16 кв. м., находящо се в сграда „Вегетационна къща”, ИФРГ – БАН, с адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, до бл. 21, 4-ти километър.

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем площ от 300 кв. м.

ИФРГ oтдава под наем площ от 300 кв. м., от метално хале с обща площ от 720 кв. м., намиращо се в землището на с. Горни Лозен. Начална наемна цена: 1 Евро/кв.м. за срок от 3 години. Срок за подаване на офертите 22.01.2014 г

Filed under Обява · Tagged with

Защита – Марияна Георгиева

Защитата на дисертацията на асистент Марияна Георгиева ”Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика” ще се състои на 21.01.2014 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури в утвърдено със заповед 948/05. 11. 2013 г. Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. […]

Filed under Обява · Tagged with

Публична покана

Публична покана N: 9023876 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“. Към обявата …

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ отдава под наем

ИФРГ oтдава под наем терен находящ се в землище на с. Лозен, прилежащ към сермитутната зона на автомагистрала „Тракия” с обща площ 600.00 кв. м.

Filed under Обява · Tagged with

Обществена поръчка

Открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Към обявата

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем

ИФРГ oтдава под наем помещение от 30.00 кв. м., находящо се в сграда „Вегетационна къща”, с адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, до бл. 21, 4-ти километър.

Filed under Обява · Tagged with

Публична покана – Организиране на охрана на ИФРГ

Публична покана – Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Filed under Обява · Tagged with

Обява в ДВ – Конкурс за главен асистент

Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г. 60. – Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява кон­курс за главен асистент по специалност 01.06.16 Физиология на растенията, професионално на­правление 4.3. Биологични науки за нуждите на секция „Експериментална алгология“ – ИФРГ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – […]

Filed under Конкурс, Обява · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952