Обява в ДВ – конкурси за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 34/15.04.2014 г.

69. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за главен асистент по направление 4.3 Биологически науки, Физиология на растенията, специалност 01.06.16 Физиология на растенията – един за нуждите на секция „Експериментална алголо­гия“, един за нуждите на секция „Фотосинтеза“ и един за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952