Обява в ДВ – конкурс за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 38/07.05.2014 г.

Институтът по физиология на рас­тенията и генетика при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10 Биохимия, за нуждите на секция „Фотосинтеза“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170.

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952