Конкурси за прием на докторанти

Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на конкурса – 14 март 2017 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по специалностите:
Биологически науки (Физиология на растенията) – 1 бр.
Биологически науки (Генетика) – 1 бр.
За справки: Зав. Човешки ресурси: тел. 979 26 15; 873-99-52; Научен секретар, тел. 979-36-50.
Адрес: София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21.

Category: Обява · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952