Георги Бончев

07-07-2023

Заключителното заседание на Научното жури, утвърдено със Заповед № РД-01-35/11.05.2023 г. на Директора на ИФРГ, по обявен конкурс за академичната длъжност „доцент“ (ДВ, бр. 24/17.03.2023 г.) по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Генетика”, за нуждите на лаборатория „Геномна динамика и стабилност ”, ще се проведе на 24.07.2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ИФРГ, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21.

Кандидат: Главен асистент д-р Георги Бончев

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Георги Бончев
 2. Списък на публикации по конкурса – Гл. асистент д-р Георги Бончев
 3. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Георги Бончев
 4. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Георги Бончев
 5. Рецензия – Проф. д-р Елена Георгиева
 6. Рецензия – Доц. д-р Ирина Васева
 7. Становище – Проф. дбн Иван Атанасов
 8. Становище – Проф. д-р Милена Георгиева
 9. Становище – Проф. д-р Светлана Банчева (Николова)
 10. Становище – Проф. д-р Лиляна Гигова
 11. Становище – Доц. д-р Мария Генева

Documents in English:

Follow this Link

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952