ЛАБОРАТОРИЯ „РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯТА“

Ръководител

Доцент д-р Десислава Тодорова

Блок 21, офис 103
Тел.: +359-2-9792676
Е-mail: dessita@bio21.bas.bg

Област на научни изследвания

Изследване на ролята на растежните регулатори за растежа и метаболизма на растенията при нормални и стресови условия. Търсене на възможности за повишаване на устойчивостта, качеството и продукцията на растенията чрез прилагане на нови или известни растежни регулатори.

Приоритетни направления

  • Изследване на ролята на растежните регулатори и други биологично-активни вещества за растежа, развитието и механизмите на естествен и индуциран защитен отговор при различни растителни видове към абиотични и биотични стресови фактори.
  • Дизайн на нови съединения и изпитване на фитофизиологичната им активност. Оптимизиране на биологичната активност на препарати от синтетичен или природен произход. Приложение на новосъздадени или известни растежни регулатори като средства за повишаване устойчивостта на стопански важни растения спрямо неблагоприятни условия на околната среда, както и за запазване на редки и застрашени видове.
  • Разработване на иновативни in vitro модели на базата на биотехнологията и биоинформатиката и използването им при изучаване действието на регулаторите на растежа и развитието на растенията при норма и стрес, за повишаване на продуктивността, за стимулиране биосинтеза на вторични метаболити за целите на нутрацевтиката, за обогатяване и съхранение на генфонда, за опазване на околната среда.

Научни проекти

Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества – ФНИ.
Срок: 2011-2013
Ръководител: Гл. асистент д-р Десислава Тодорова
Партньори: Институт по Органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженертсво – БАН

Приложение на биотехнологични и биоинформатични методи за получаване in vitro на биомаса от застрашения вид Rhodiola rosea (златен корен) и за повишаване продукцията на биологично активни вещества – ФНИ
Срок: 2011-2013
Ръководител: Гл. асистент д-р Красимира Ташева
Партньори: Институт по Органична химия с център по фитохимия – БАН, ФМИ-Софийски университет

Влияние на стреса върху метаболити с хранителна стойност и протекторна функция при индийски и български генотипове соя, получени чрез биотехнологични и генетични методи – ФНИ.
Срок: 2013–2015
Ръководител: Доц. д-р Георгина Костуркова

Alleviation of adverse effects of water stress on cereals by application of plant growth regulators. Двустранно сътрудничество с Египет.
Срок: 2013–2015
Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова

Alleviation of adverse effects of temperature stress on mono- and dicotyledonous crops by application of plant growth regulators. Двустранно сътрудничество с Литва.
Срок: 2013–2015
Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова

Химична регулация на стрес толеранса в растенията – двустранно сътрудничество между БАН и FVO, партньор – VIB Department of Plant Systems Biology, University of Gent.
Срок: 2014–2015
Ръководител: Проф. д-р В. Алексиева

Взаимодействие между стресовете, роля на окислителните събития, защитно действие на H2O2 и други ксенобиотици – двустранно сътрудничество между БАН и Научния съвет на Тайван, партньор – University of Changhua, Taiwan.
Срок: 2014–2015
Ръководител: Проф. д-р В. Алексиева

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален Фонд (2007-2013), МОМН, Република България: №BG051PO001-3.3 на тема „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.
Срок: 2012-2015
Партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Генетика” и Катедра „Зоология и антропология” и Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН
Ръководител: доц. д-р Л. Пенков, ИФРГ-БАН
Координатор: доц. д-р Д. Тодорова

Изучаване и оптимизиране на биологичната активност на растежни регулатори от синтетичен или природен произход. Механизми на стрес-индуцираните изменения и на повишената устойчивост чрез растежни регулатори, алелопатия и др. на различни видове растения към различни абиотични фактори – бюджетна субсидия.
Срок: 2018-2020
Ръководител: Доц. д-р Искрен Сергиев

Plant growth regulators – tools for increasing plants tolerance to temperature stress. Bulgaria-Lithuania bilateral research agreement .
Срок: 2016-2018
Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова

Assessment of ability of synthetic auxin type compounds to counteract herbicide stress in crop plants. Bulgaria-Lithuania bilateral research agreement.
Срок: 2019-2021
Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова

Mitigation of adverse effects of abiotic stress on cereals by application of plant growth regulators. Bulgaria-Egypt bilateral research agreement.
Срок: 2019-2021
Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Десислава Тодорова – Доцент д-р
Офис 124, Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676 или 2693
Е-mail: dessita@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Растежни регулатори, полиамини, фитохормони, стрес при растенията.
Искрен Сергиев – Доцент д-р
Офис 119, Лаб. 105
Тел.: 02-979-2698
Е-mail: iskren@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Синтетични растежни регулатори, фитохормони, цитокинини, антицитокинини, полиамини, хербициди, стрес при растенията.
Зорница Катерова – Главен асистент д-р

Офис 124, Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676 или 2689
Е-mail: zkaterova.landzhova@gmail.com
Област на научни интереси: Растителен стрес, UV-стрес, полиамини.

Красимира Ташева – Главен асистент д-р

Офис, Лаб. 324
Тел.: 02-979-3675 или 2624
Е-mail: krasitasheva@yahoo.com, krasitasheva@abv.bg
Област на научни интереси: in vitro техники и генетични манипулации, микроразмножаване, епигенетика, синтез на вторични метаболити, биоинформатика; лечебни, застрашени и културни видове.

Ирина Москова – Главен асистент д-р

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail: imoskova@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Стрес при растенията, хербициди, растежни регулатори.

Елена Шопова – Главен асистент д-р

Лаб. 103
Тел.: 02-979-2694
Е-mail: kostei@abv.bg
Област на научни интереси: Абиотичен и биотичен стрес, окислителен стрес, антиоксиданти, хербициди.

Мария Петрова – Главен асистент д-р

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: marry_petrova@yahoo.com
Област на научни интереси: Биотехнологии при лечебни растения, синтез на биологично активни вещества; клетъчни и тъканни култури; генетична трансформация. Растителни обекти на изследвания: планинска арника (Arnica montana L.), жълта тинтява (Gentiana lutea L.).

Маргарита Димитрова – Инженер-еколог

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: mstoyadinova@abv.bg
Област на научни интереси: In vitro манипулации, микроразмножаване, in vitro мутагенезис, клетъчна селекция, абиотичен стрес, биотехнология за опазване на околната среда.

Людмила Димитрова – Специалист-биолог

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail:
Област на научни интереси: In vitro микроразмножаване, растежни регулатори, растителен стрес.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952