Научни проекти

Финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН

КП-06-Н36/3 30.09.2020 Оценка на физиологичните отговори на пшеница и тритикале към засушаване и преовлажняване на почвата след рутинно приложение на селективен хербицид. Срок: 2020-2023. Ръководител: Доц. д-р Д. Тодорова

КП-06/Н36-1 29.09.2020 Проучване на патосистемата бактериофаг-фитопатоген-растение за контрол на бактериози по икономически важни земеделски култури. Срок: 2020-2023. Ръководител: Гл. ас. д-р Елена Шопова

КП-06-Н56/8 Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти, върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton. Срок: 2021-2025. Ръководител: доц. д-р Мария Генева. Участници от лабораторията: гл. ас. д-р Мария Петрова, спец. Трендафил Недев

КП-06-Н31/17 Цялостен геномен скрининг и асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в зърното при български сортове обикновена пшеница. Срок: 2019-2022. Ръководител: проф. д-р Светлана Мишева. Участник от лабораторията: гл. ас. д-р Красимира Ташева

ДМУ-03/60 Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества. Срок: 2011-2013. Ръководител: Гл. асистент д-р Десислава Тодорова

ДМУ-03/55 Приложение на биотехнологични и биоинформатични методи за получаване in vitro на биомаса от застрашения вид Rhodiola rosea (златен корен) и за повишаване продукцията на биологично активни вещества. Срок: 2011-2013. Ръководител: Гл. асистент д-р Красимира Ташева

ДНТС Индия 01/2 Влияние на стреса върху метаболити с хранителна стойност и протекторна функция при индийски и български генотипове соя, получени чрез биотехнологични и генетични методи. Срок: 2013–2015. Ръководител: Доц. д-р Георгина Костуркова


Проекти по международно научно сътрудничество

HormOnDrought – Физиологични и молекулярни механизми на толерантност към засушаване при третиране с фитохормони. ЕБР с Литовски научно-изследователски център по земеделие и горско стопанство (LAMMC), Литовска Академия на Науките. Срок: 2022-2024. Координатор от  ИФРГ-БАН: доц. д-р И. Васева. Участници от лабораторията: доц. д-р Десислава Тодорова, доц. д-р Искрен Сергиев, гл. ас. д-р Зорница Катерова

Assessment of ability of synthetic auxin type compounds to counteract herbicide stress in crop plants. Bulgaria-Lithuania bilateral research agreement. Срок: 2019-2021. Ръководител: Доц. д-р Д. Тодорова

Mitigation of adverse effects of abiotic stress on cereals by application of plant growth regulators. Bulgaria-Egypt bilateral research agreement. Срок: 2019-2021. Ръководител: Доц. д-р Д. Тодорова

Plant growth regulators – tools for increasing plants tolerance to temperature stress. Bulgaria-Lithuania bilateral research agreement. Срок: 2016-2018. Ръководител: Доц. д-р Д. Тодорова

Химична регулация на стрес толеранса в растенията. Двустранно сътрудничество между БАН и FVO, партньор – VIB Department of Plant Systems Biology, University of Gent. Срок: 2014–2015. Ръководител: Проф. д-р В. Алексиева

Взаимодействие между стресовете, роля на окислителните събития, защитно действие на H2O2 и други ксенобиотици. Двустранно сътрудничество между БАН и Научния съвет на Тайван, партньор – University of Changhua, Taiwan. Срок: 2014–2015. Ръководител: Проф. д-р В. Алексиева

Alleviation of adverse effects of water stress on cereals by application of plant growth regulators. Двустранно сътрудничество с Египет. Срок: 2013–2015. Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова

Alleviation of adverse effects of temperature stress on mono- and dicotyledonous crops by application of plant growth regulators. Двустранно сътрудничество с Литва. Срок: 2013–2015. Ръководител: Гл. aсистент д-р Д. Тодорова


Други проекти

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда. Срок: 2019-2023. Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Валя Василева. Участници от лабораторията: доц. д-р Десислава Тодорова, доц. д-р Искрен Сергиев, гл. ас. д-р Елена Шопова

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален Фонд (2007-2013), МОМН, Република България: №BG051PO001-3.3 на тема „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“. Срок: 2012-2015. Партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Генетика” и Катедра „Зоология и антропология” и Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН. Ръководител: доц. д-р Л. Пенков, ИФРГ-БАН. Координатор: доц. д-р Д. Тодорова

ДФНП 205/16.06.2016 Активност, изоензимен профил и експресия на глутатион редуктазата в грах (Pissum sativum L.). Срок: 2016-2017. Ръководител: Гл. ас. д-р Елена Шопова


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952