ЛАБОРАТОРИЯ ‘ГЕНОМНА ДИНАМИКА И СТАБИЛНОСТ’

 

И.Д. Ръководител

Главен асистент д-р Георги Бончев

Тел.: +359 2 979 2678
Е-mail: bonchevg@mail.bg

Лична страница

Област на научни изследвания

  • Kлетъчни репаративни механизми, ангажирани в поправката на ДНК повреди в генома на културните растения. Повече
  • Хромозомни и ДНК маркери за геномна идентификация и оценка на естественото и мутантно генетично разнообразие при висшите растения с приложение в преселекционни програми, еволюционни и екологични изследвания. Повече
  • Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата. Антитуморен потенциал на лечебните растения. Повече
  • Eпигенетичните механизми на програмирането и репрограмирането на генома в процеса на развитие на еукариотните организми. Rегулация на експресията на импринтирани гени. Повече

Научни проекти

Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches. Национален проект в рамките на програмата за техническо сътрудничество на Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ), Виена.
Срок: 2016-2017
Ръководител: проф. д-р Любомир Стоилов

Епигенетични модулаторни ефекти на българското лечебно растение Cotinus coggygria Scop. в човешки туморни клетки in vitro. По „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“.
Срок: 2016-2017
Ръководители: докторант Златина Господинова и гл. ас. д-р Василиса Манова

Генотипна и фенотипна характеристика на видове Colletotrichum/Glomerella по културни растения гостоприемници в България и Латвия. Проект по ЕБР с Латвия.
Срок: 2015-2017
Ръководител: гл.ас. д-р Василиса Манова

Фенотипна и генотипна характеристика на патогени по доматите и пипера с произход от България и Тайван и създаване на устойчив генетичен материал. Проект по ЕБР с Тайван.
Срок: 2015-2016
Ръководител: доц. д-р Росица Родева

Изследване на ролята на подвижните генетични елементи като молекулярни биомаркери за екологично адаптиране и оценка на разнообразието при диворастящи представители от семейство Кръстоцветни в Централна и Източна Европа. Двустранно сътрудничество.
Срок: 2015-2017
Ръководител: гл. ас. д-р Георги Бончев
Партньори: Институт по ботаника, Словашка Академия на Науките, Братислава, Словакия

Национален проект BUL 5014  “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” в рамките на програмата за техническо сътрудничество на Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ), Виена.
Срок: 2016-2018
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стоилов

Приключили проекти

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Работна група „ДНК повреди, репарация и геномна стабилност“

Василиса Манова, гл. асистент, д-р

Тел.: (+359 2) 974-62-28, ext. 262
Е-mail: vmanova@bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярни механизми на стресовия отговор към ДНК повреди при растенията: Геномна и ген-специфична ДНК репарация при ечемика; Профил на генната експресия на ечемика под генотоксичен стрес (UV радиация, йонизираща радиация, замърсяване на околната среда и др.). Репарация на радиационно-индуцирани ДНК двойно-верижни скъсвания в генома на бозайници: Backup Non-Homologous End-Joining, Хроматинови модификации. Молекулярна идентификация и характеристика на гъбични патогени при важни селскостопански растения.

Георги Бончев, гл. асистент, д-р

Офис #211, Лаб. 221
Тел.: +3592 979 2617
Моб. +35987 916 2007
E-mail: bonchevg@mail.bg
Област на научни интереси: Подвижни генетични елементи (транспозони) – структура, функция и регулация. Разработване и приложение на ДНК молекулярни маркери предимно на основата на подвижните генетични елементи. Оценка на естественото и индуцирано генетично биоразнообразие. Популационна генетика, микро-еволюционни промени и екология. Генетични основи на абиотичния стрес.

Ивелина Николова, специалист-биолог

Тел.: +3592 974 6228
Е-mail: i.i.nikolova@abv.bg
Област на научни интереси: ДНК повреди, ДНК репарации, мутации. Молекулярно-цитогенетична характеристика на растителни видове, ДНК маркери, флуоресцентна и геномна in situ хибридизация на ДНК. ДНК секвениране, микрочипове. Биотични и абиотични стресови фактори (радиация). Позиционно специфични ефекти при хромозомите на ечемик, хромозомни преустройства, реконструирани кариотипове ечемик. Статистически методи за анализ на данни.

Илия Николов, специалист

Тел.: +3592 974 6228
Е-mail: ilija_nik@mail.bg
Област на научни интереси: Биомолекулярни маркери. Биоинформатика, информационни технологии.

Работна група „Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата. Антитуморен потенциал на лечебните растения“

Мария Кръстева, гл. асистент, д-р

Тел.: +3592 979 2617
E-mail: maria_krasteva@abv.bg
Област на научни изследвания: Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата. Туморно супресорни гени и прото-онкогени. Прогностични и терапевтични маркери. Антитуморна активност и фармакологичен потенциал на лечебните растения. Молекулярни механизми на антитуморното действие.

Златина Господинова, докторант

Тел.: +3592 979 2617
E-mail: zlatina.go@abv.bg
Област на научни изследвания: Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата. Антитуморна активност и фармакологичен потенциал на лечебните растения. Молекулярни механизми на антитуморното действие.

Георги Антов, докторант

Тел.: +3592 979 2618
E-mail: antov8107@abv.bg
Област на научни изследвания: Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата. Туморно супресорни гени, Антитуморна активност на лечебните растения.

Работна група „Епигенетика“

Леонид Пенков, доцент, д-р

Тел.: +3592 974 6228
Е-mail: lpenkov@abv.bg
Област на научни интереси: Епигенетика, изучаване на молекулярните механизми на процесите на програмиране и репрограмиране на генома в ранното развитие, процесът геномен импринтинг, тотипотентните свойства и програмираната гибел на клетките, процесите на стареене и др.

Теодора Тасева, асистент, д-р

Тел: +3592 973 2617
Е-mail: tasevatk@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Влияние на етилов алкохол през ембрионалното развитие на мишки ин виво и ин витро; Промяна в експресията на импринтирани гени, ДНК метилиране.

Яна Койчева, специалист-биолог

Лаб. #211
Тел. +3592 979 2617
E-mail: yana.koicheva@gmail.com
Област на научни интереси: Епигенетика, геномен импринтинг, механизми на регулация на импринтирани гени, ДНК метилиране, хистонови модификации.

Апаратура

Наименование
Местоположение
Инв. №

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952