ЛАБОРАТОРИЯ ‘ГЕНОМНА ДИНАМИКА И СТАБИЛНОСТ’

И.Д. Ръководител

Главен асистент д-р Георги Бончев

Тел.: +359 2 979 2678
Е-mail: bonchevg@mail.bg

Област на научни изследвания

Изследванията в научното звено засягат проучването на генетичните и епигенетични механизми, обуславящи геномната динамика и функциониране при еукариотните организми в естествени и стрес-индуцирани условия.

Основните изследователски направления на звеното са:

  • Молекулярни механизми на възникване и отстраняване на ДНК повреди и роля на ДНК репаративните системи за толерантността към стресови фактори на околната среда при културни растения. Повече…
  • Разработване на хромозомни и ДНК маркери за генотипиране и оценка на естественото и мутантно генетично разнообразие при растенията. Повече…
  • Изучаване на молекулярните механизми на канцерогенезата. Антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения. Повече…
  • Изследване на епигенетичната регулация на генната експресия: 1) през онтогентичното развитие на еукариотните организми; 2) при промени, индуцирани от външни за генома фактори; 3) в болестния процес при човека. Повече…

Научни проекти

Проект BULCode Д01-271/02.10.2020  „Fostering plant biodiversity research capacity in Bulgaria through scientific excellence in DNA barcoding and metabarcoding“, Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката. 2020-2022.
Бюджет: 957 008 лева
Координатор: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН.
Ръководител: Гл. ас др Георги Бончев

Национален проект по програмата на Международната Агенция за Атомна Енергия (MААЕ Виена) за техническо сътрудничество 2020-2021 г. BUL5016 „Повишаване на продуктивността и качеството на икономически важни културни растения посредством методите на мутационната селекция и биотехнологията“ 01.2020-31.12.2021.
Координатор за ИФРГ: Проф. Любомир Стоилов

КП-06-Н25/5 Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества, Фонд «Научни изследвания» Министерство на Образованието и Науката (2018-2021)
Ръководител: Гл.ас. др Мария Кръстева

“Комплексна оценка на противотуморните свойства на медицинското растение Cotinus coggygria Scop. върху човешки клетъчни линии от рак на кожата”, договор № КП-06-М21/5, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г., Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“.
Ръководител: Гл. ас. д-р Златина Господинова (2018-2020)

Проект към ФНИ “Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis” 2018-2021.
Ръководител: Проф. Катя Георгиева.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, срок: 2019-2022.
Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Виолета Великова.

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, срок: 2019-2023.
Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Валя Василева.

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Научно направление „ДНК повреди, репарация и геномна стабилност“

Георги Бончев – Главен асистент, д-р
Oфис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2678
E-mail: bonchevg@mail.bg
Област на научни интереси: Подвижни генетични елементи (транспозони) – структура, функция и регулация. Разработване и приложение на ДНК молекулярни маркери предимно на основата на подвижните генетични елементи. Оценка на естественото и индуцирано генетично биоразнообразие. Популационна генетика, микро-еволюционни промени и екология. Генетични основи на абиотичния стрес.

Василиса Манова – Главен асистент, д-р

Офис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 974 2678
E-mail: vmanova@bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярни механизми на стресовия отговор към ДНК повреди при растенията. Молекулярни механизми на стареенето на семената. Молекулярно-генетична характеристика на гъбни патогени при растенията.

Ирина Бойчева – Главен асистент, д-р

Офис 117, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2689
e-mail: irina_boycheva@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярни механизми на стресовия отговор към ДНК повреди при растенията: Геномна и ген-специфична ДНК репарация при ечемика; Chromatin modifications; Молекулярна идентификация и характеристика на гъбични патогени при важни селскостопански растения.

Ивелина Николова – Специалист-биолог

Лаб. 322 A
Тел.: +359 (2) 979 3673
E-mail: ivahilator@abv.bg
Област на научни интереси: ДНК повреди и репарации; Молекулярно-цитогенетична характеристика на растителни видове; ДНК маркери, флуоресцентна in situ хибридизация на ДНК; Абиотични стресови фактори; Позиционно-специфични ефекти при хромозомите на ечемика, хромозомни преустройства; Статистически методи за анализ на данни.

Илия Николов – Специалист-биолог

Лаб. 322 A
Тел.: +359 (2) 979 3673
E-mail: ilija_nik@mail.bg
Област на научни интереси: Биомолекулярни маркери; Биоинформатика, информационни технологии.

Научно направление “Молекулярни механизми на канцерогенезата, антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения”

Златина Господинова – Главен асистент, д-р

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: zlatina.go@abv.bg
Област на научни изследвания: Антитуморна активност и фармакологичен потенциал на медицински и ароматни растения. Молекулярни механизми на антитуморното действие; Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата.

Георги Антов – Главен асистент, д-р

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: (+359 (2) 979 2617
E-mail: antov8107@abv.bg
Област на научни изследвания: Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата; Антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения; Нутригенетика.

Научно направление “Епигенетика”

Мария Кръстева – Главен асистент, д-р

Oфис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2678
E-mail: maria_krasteva@abv.bg
Област на научни изследвания: Биомедицина; Биопсихосоциални аспекти на болестта; Молекулни механизми в болестния процес; Епигенетика; Епигенетика и адаптация; Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при проблемна употреба на психоактивни вещества.

Теодора Тасева – Главен асистент, д-р

Офис 122, лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 973 2690
Е-mail: tasevatk@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярна генетика, епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, de novo и поддържащи ДНК метилтрансферази, импринтирани гени, изследване на ефектите на вещества предизвикващи зависимости, ембрионално развитие, статистически модели на медиация и модерация.

Яна Койчева – Специалист-биолог, Докторант

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: yana.koicheva@gmail.com
Област на научни интереси: Епигенетика, геномен импринтинг, механизми на регулация на импринтирани гени, ДНК метилиране, хистонови модификации.

Стилиана Симеонова – Специалист-биолог, Студент

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: steli_sim@abv.bg
Област на научни интереси: Експресия на таргетни гени при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952