ЛАБОРАТОРИЯ ‘ГЕНОМНА ДИНАМИКА И СТАБИЛНОСТ’

И.Д. Ръководител

Главен асистент д-р Георги Бончев

Тел.: +359 2 979 2678
Е-mail: bonchevg@mail.bg

Област на научни изследвания

Изследванията в научното звено засягат проучването на генетичните и епигенетични механизми, обуславящи геномната динамика и функциониране при еукариотните организми в естествени и стрес-индуцирани условия.

Основните изследователски направления на звеното с:

  • Изучаване на молекулярните механизми на възникване и възстановяване на ДНК повреди и на толерантността към стресови фактори на околната среда при културни растения . Повече…
  • Разработване на хромозомни и ДНК маркери за генотипиране и оценка на естественото и мутантно генетично разнообразие  при растенията . Повече…
  • Изучаване на молекулярните механизми на канцерогенезата. Антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения . Повече…
  • Изследване на епигенетичната регулация на генната експресия: 1) през онтогентичното развитие на еукариотните организми; 2) при промени, индуцирани от външни за генома фактори; 3) в болестния процес при човека. Повече…

Научни проекти

IAEA TC project BUL 5/014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” National Technical Cooperation Project of the International Atomic Energy Agency, Vienna (2016-2018).
Ръководител: Проф. Любомир Стоилов

Епигенетични модулаторни ефекти на българското лечебно растениеCotinus coggygria Scop. в човешки туморни клетки in vitro.По „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“. (2016-2017)
Ръководители: докторант Златина Господинова и гл. ас. д-р Василиса Манова

Генотипна и фенотипна характеристика на видове Colletotrichum/Glomerella по културни растения гостоприемници в България и Латвия. Проект по ЕБР с Латвия.
Срок: 2015-2017, Ръководител: гл.ас. д-р Василиса Манова

Phenotypic and genotypic characterization of plant pathogens of tomato and pepper originated from Bulgaria and Taiwan and development of resistant germplasm. EБР проект с партньор College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University
Ръководител: Проф. Росица Родева

Изследване на ролята на подвижните генетични елементи като молекулярни биомаркери за екологично адаптиране и оценка на разнообразието при диворастящи представители от семейство Кръстоцветни в Централна и Източна Европа. ЕБР проект, Партньори: Институт по ботаника, Словашка Академия на Науките, Братислава, Словакия. (2015-2017)
Ръководител: гл. ас. д-р Георги Бончев

IAEA-Vienna RC 15481 “Isolation and Characterization of Genes for Radiation Induced DNA Damage Repair in Barley” Part of Co-ordinated Project: “Isolation and Characterization of Genes Involved in Mutagenesis of Crop Plants” (2009-2014)
Ръководител: гл.ас. д-р Василиса Манова

Project BG051PO001-3.3., Operational Programme “Human Resources Development”, co-financed by European Social Fund of the European Union entitled “Support for training and development of young competitive research experts in the field of physiology, phytochemistry, genomics, proteomics and biodiversity of eukaryotic organisms”. (2012-2015)
Ръководител: Доц. д-р  Леонид Пенков

Regional Technical Cooperation Project of IAEA-Vienna RER-5/013 „Evaluation of natural and mutant genetic diversity in cereals using nuclear and molecular techniques” (2007-2011)
Ръководител: Проф. Любомир Стоилов

IAEA-Vienna RC BUL12608 “Chromosomal and DNA alterations in barley mutant lines produced by gamma-irradiation” – CRP “Effects of mutagenic agents on the DNA sequence in plants” (2003-2009)
Ръководител: Проф. Любомир Стоилов

Bulgarian National Science Fund, Genomics Programme, contract №G-1-01 „Functional activity and induction of mutational damage in barley genome” (2004-2008)
Ръководител: Проф. Любомир Стоилов

КП-06-Н25/5 Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества, Фонд «Научни изследвания» Министерство на Образованието и Науката (2018-2021)
Ръководител: Гл.ас. др Мария Кръстева

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Научно направление „ДНК повреди, репарации и геномна стабилност“

Георги Бончев, гл. асистент, д-р
Oфис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2678
E-mail: bonchevg@mail.bg
Област на научни интереси: Подвижни генетични елементи (транспозони) – структура, функция и регулация. Разработване и приложение на ДНК молекулярни маркери предимно на основата на подвижните генетични елементи. Оценка на естественото и индуцирано генетично биоразнообразие. Популационна генетика, микро-еволюционни промени и екология. Генетични основи на абиотичния стрес.

Василиса Манова, гл. асистент, д-р

Офис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 974 2678
E-mail: vmanova@bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярни механизми на стресовия отговор към ДНК повреди при растенията: Геномна и ген-специфична ДНК репарация при ечемика; Профил на генната експресия на ечемика под генотоксичен стрес (UV радиация, йонизираща радиация, замърсяване на околната среда и др.). Репарация на радиационно-индуцирани ДНК двойно-верижни скъсвания в генома на бозайници: Backup Non-Homologous End-Joining, Хроматинови модификации. Молекулярна идентификация и характеристика на гъбични патогени при важни селскостопански растения.

Ирина Бойчева, асистент, д-р

Офис 117, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2689
e-mail: irina_boycheva@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярни механизми на стресовия отговор към ДНК повреди при растенията: Геномна и ген-специфична ДНК репарация при ечемика; Chromatin modifications; Молекулярна идентификация и характеристика на гъбични патогени при важни селскостопански растения.

Ивелина Николова, специалист-биолог

Лаб. 322 A
Тел.: +359 (2) 979 3673
E-mail: ivelina_nik@email.bg
Област на научни интереси: ДНК повреди и репарации; Молекулярно-цитогенетична характеристика на растителни видове; ДНК маркери, флуоресцентна in situ хибридизация на ДНК; Абиотични стресови фактори; Позиционно-специфични ефекти при хромозомите на ечемика, хромозомни преустройства; Статистически методи за анализ на данни.

Илия Николов, специалист

Лаб. 322 A
Тел.: +359 (2) 979 3673
E-mail: ilija_nik@mail.bg
Област на научни интереси: Биомолекулярни маркери; Биоинформатика, информационни технологии.

Научно направление “Молекулярни механизми на канцерогенезата, антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения”

Златина Господинова, гл. асистент, д-р

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: zlatina.go@abv.bg
Област на научни изследвания: Антитуморна активност и фармакологичен потенциал на медицински и ароматни растения. Молекулярни механизми на антитуморното действие; Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата.

Георги Антов, гл. асистент, д-р

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: (+359 (2) 979 2617
E-mail: antov8107@abv.bg
Област на научни изследвания: Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата; Антитуморен потенциал на медицински и ароматни растения; Нутригенетика.

Научно направление “Епигенетика”

Мария Кръстева, гл. асистент, д-р

Oфис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2678
E-mail: maria_krasteva@abv.bg
Област на научни изследвания: Биомедицина; Биопсихосоциални аспекти на болестта; Молекулни механизми в болестния процес; Епигенетика; Епигенетика и адаптация; Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при проблемна употреба на психоактивни вещества.

Теодора Тасева, гл. асистент, д-р

Офис 122, лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 973 2690
Е-mail: tasevatk@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Молекулярна генетика, епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, de novo и поддържащи ДНК метилтрансферази, импринтирани гени, изследване на ефектите на вещества предизвикващи зависимости, ембрионално развитие, статистически модели на медиация и модерация.

Яна Койчева, специалист-биолог, докторант

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: yana.koicheva@gmail.com
Област на научни интереси: Епигенетика, геномен импринтинг, механизми на регулация на импринтирани гени, ДНК метилиране, хистонови модификации.

Стилиана Симеонова, специалист-биолог, студент

Oфис 234 (блок 23), лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: steli_sim@abv.bg
Област на научни интереси: Експресия на таргетни гени при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества.

Антония Владимирова, специалист-биолог

Лаб. 211, 221
Тел: +359 (2) 979 2617
E-mail: antoniya.vladimirova@gmail.com
Област на научни интереси: Антитуморна активност на медицински и ароматни растения; Молекулярни механизми на антитуморното действие.

Апаратура

Наименование
Местоположение
Инв. №

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952