ЛАБОРАТОРИЯ ‘ПРИЛОЖНА ГЕНЕТИКА И РАСТИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ’

Ръководител

Доцент д-р Румяна Василевска-Иванова
 

Тел.: 02-979-2606; 02-8728170
E-mail: vassilevska@bio21.bas.bg; ru_vas_bg@yahoo.com

Област на научни изследвания

  • Филогенетични изследвания на род Helianthus (Asteraceae), проучване на диви едногодишни и многогодишни (ди-тетра- и хексаплоидни) видове. Отдалечена хибридизация (междувидова и междуродова с видове от родствени представители на сем. Asteraceae).
  • Оценка на получените в резултат от отдалечена хибридизация инбредни линии. Определяне на резистентност/толерантност към различни абиотични фактор. Оценка на дивите видове като потенциални донори на стопански полезни признаци. Колекция от рекомбинантни инбредни линии – потенциален източник на изходен генетичен материал за включване в целеви селекционни програми.
  • Популационно разнообразие на фитопатогените и индуцираната устойчивост при растенията.
  • Установяване на източници за комплексна устойчивост към икономически важни болести при културните растения.

Разработвани научни проекти

  • „Determining the genetic distances between wild sunflower species and interspecific hybrids using flow cytometry and DNA content“ съвместен проект по ЕБР с Тракийски университет, Одрин, Република Турция /2019-2021/. Ръководител Румяна Василевска-Иванова
  • „Изследване на механизмите на адаптация на български сортове домати към фосфатен недостиг“ по програма за двустранно сътрудничество България – Индия, финансирана от българска страна от Фонд Научни изследвания, срок: 2019-2021. Ръководител на проекта от ИФРГ-БАН: гл. ас. д-р Кирил Мишев. Ръководител на проекта от индийска страна: гл. ас. д-р Рахул Кумар, Департамент по растителни науки, Университет на Хайдерабад, Хайдерабад, Телангана, Индия.
  • IAEA TC project BUL 5/014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” National Technical Cooperation Project of the International Atomic Energy Agency, Vienna (2016-2018). Ръководител: Проф. Любомир Стоилов

Научни постижения

Създадени сортове

Научни публикации

Екип

Румяна Василевска-Иванова – Доцент, д-р
Тел.: 02-979-2606; 02-8728170
E-mail: vassilevska@bio21.bas.bg; ru_vas_bg@yahoo.com
Област на научни интереси: Хибридизация на културен слънчоглед с едногодишни и многогодишни диви видове Helianthus и/или видове от родствени родове от Asteraceae; характеристика и оценка на получените хибриди чрез различни методи на изследване; скрининг на получения хибриден материал за стопански признаци и др.
Бистра Михайлова – Асистент, д-р

Офис 16, База 13 км
E-mail: bistrasm@abv.bg
Област на научни интереси: Описание, съхранение и поддържане на колекция пипер, създадена в ИФРГ, както и други местни форми пипер. Генетично разнообразие на патогени, причинители на болести по растенията. Установяване на източници на устойчивост към фитопатогенните вируси, бактерии и гъби в диви видове и културни растения. Създаване на линии, хибриди и сортове културни растения, устойчиви на болести.

Зорница Стоянова – Асистент, д-р

Офис 123 База 13 км
E-mail: zornica_st@abv.bg
Област на научни интереси: Болести по растенията, фитопатогенни гъби, диагностика, патогенеза, устойчивост на растенията към биотичен стрес, методи за растителна защита; Colletotrichum, Phomopsis, Septoria; събиране, описване и поддържане на образци пипер  (Capsicum spp.) – стари български сортове и местни форми.

Зоя Цекова – Специалист-агроном

Офис База 13 км
E-mail: kmeti@abv.bg
Област на научни интереси: Хибридизация; характеристика и оценка на получените хибриди; скрининг за стопански признаци.

Деница Игнатова – Специалист-биолог

Офис База 13 км
E-mail: ignatova_denitsa@abv.bg
Област на научни интереси: Полски експерименти.

Светлана Каменова – Специалист-биолог

Офис База13 км
E-mail: svetla_ka@mail.bg
Област на научни интереси: Полски експерименти.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952