Покана за оферти за организиране на работни срещи и пресконференции

Институтът по Физиология на Растенията и Генетика – Българска Академия на Науките в качеството на бенефициент по одобрено проектно предложение №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 – „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” предоставена от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието, младежта и науката, Република България, отправя покана за подаване на оферти за организиране на работни срещи с пресконференции по програмата на проекта.

Към пълната обява

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952