Преписка идентиф. номер: 02310-2020-0001

Обявление към АОП за приключване на Договор за охрана 2014
Публикувано на 15.02.2021г. в 20:39 часа.

Обявление към АОП за приключване на Договор за охрана 2017
Публикувано на 09.02.2021г. в 14:41 часа.

Обявление за възложена поръчка.
Договор № 025 / 30.11.2020 г.
Приложение № 1 към Договор № 025 / 30.11.2020 г.
Приложение № 3 към Договор № 025 / 30.11.2020 г.
Приложение № 5 към Договор № 025 / 30.11.2020 г.

Приложение № 2 към договора и Приложение № 4 към договора не са публикувани в Профила на купувача на Възложителя на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП – представена от Изпълнителя в офертата Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
Публикувано на 23.12.2020 г. в 10:00 часа.

Протокол (Обобщен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 31.07.2020 г. в 15:30 часа.

Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 31.07.2020 г. в 15:30 часа.

Протокол № 3 от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 31.07.2020 г. в 15:30 часа.

Решение номер 451 от 30.07.2020 г. за определяне на изпълнител
Публикувано на 31.07.2020 г. в 15:30 часа.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществената поръчка
Публикувано на 10.07.2020 г.

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП
Публикувано на 30.06.2020 г.

Решение номер 352 от 27.05.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 27.05.2020 г.

Обявление номер 353 от 27.05.2020 г. за поръчка
Публикувано на 27.05.2020 г.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 27.05.2020 г.

Линк към Интернет страницата на АОП

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952