Кирил Мишев

23-06-2021

Заключителното заседание на Научното жури, утвърдено със заповед РД 10-02/23.04.2021 г. на Директора на ИФРГ-БАН, по обявен конкурс за академичната длъжност „доцент“ (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.) по професионално направление 4.3 „Биологически науки”, специалност „Биохимия”, за нуждите на лаборатория „Регулация на генната експресия”, ще се проведе на 8.07.20201 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ИФРГ, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21.

 

Кандидат: Главен асистент д-р Кирил Мишев

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Кирил Мишев
 2. Списък на публикации по конкурса – Гл. асистент д-р Кирил Мишев
 3. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Кирил Мишев
 4. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Кирил Мишев
 5. Рецензия – Проф. д-р Елена Георгиева
 6. Рецензия – Проф. д-р Лиляна Гигова
 7. Становище – Проф. дн Станислав Рангелов
 8. Становище – Проф. д-р Галина Яхубян
 9. Становище – Доц. д-р Румяна Василевска-Иванова
 10. Становище – Доц. д-р Стойно Стойнов
 11. Становище – Доц. д-р Николай Цветков

Documents in English:

Follow this Link

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952