ЛАБОРАТОРИЯ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АЛГОЛОГИЯ“

Ръководител

Главен асистент д-р Иван Илиев

Блок 23
Офис 202, лаб. 236
Тел.: + 359 (2) 979 37 54,
+ 359 (2) 979 21 09
Е-mail: crazyalgae@gmail.com

Област на научни изследвания

  • Физиология и биохимия на микроводорасли в норма и стрес, включително активност на метаболитни и антиоксидантни ензими.
  • Изолиране на нови щамове микроводорасли (включително от екстремни местообитания). Определяне на техните физиолого-биохимични показатели и биотехнологичен потенциал.
  • Разработване на иновативни технологии за производство на водораслова биомаса и методи за извличане на полезни вещества.
  • Изследване на продукти от микроводорасли с антибактериална, антигъбна и антитуморна активност.
  • Приложение на микроводорасли в екологичното земеделие.
  • Поддържане и обогатяване на водораслова колекция.

Текущи Научни проекти

Финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН

Проект № КП-06-Н26/5. „Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на микроводорасли в получения биошлам“.
2018-2022
Партньор: ИФРГ – БАН
Ръководител на проекта: Доц. д-р Людмила Кабаиванова (ИМ – БАН)
Координатор от ИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Юлиана Иванова.

Проект № КП-06-ОПР04/1. „Биорафинерия за трансформация на биомаса от водорасли в ценни компоненти с добавена стойност – от линейна към кръгова икономика“.
2018-2022
Партньор: ИФРГ – БАН
Ръководител на проекта: Проф. д-р Драгомир Янков (ИИХ – БАН)
Координатор от ИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Юлиана Иванова.

Проект КП-06-Н21/8 „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“.
2018-2022
Партньори: АБИ-ССА, ИБФБМИ-БАН
Ръководител на проекта: проф. д-р Катя Георгиева (ИФРГ-БАН).
Участник от ЕАИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Иванина Василева.

Проект ДН11/2. „Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“,
2017-2021
Партньори: ИФРГ-БАН; ИМ – БАН, ИОХ-БАН
Ръководител на проекта: Доц. д-р Биляна Николова (ИБФБМИ)
Координатор от ИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Юлиана Иванова

Проекти по международно научно сътрудничество

Проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Биоразнообразие и биотехнология на зелени и синьо-зелени микроводорасли от горещи извори“.
2020 – 2022
Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия.
Ръководител от ИФРГ – Гл. ас. д-р Иван Илиев

Проекти по програми „Млади учени и постдокторанти”

Проект ПМС 203/19.09.18 Национална програма “Млади учени и постдокторанти” – МОН: „Изолиране и оптимизиране продуктивността на биологично активни вещества от цианопрокариоти (синьозелени водорасли)“.
2019-2022
Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Иванина Василева (ИФРГ-БАН).

Поддържани международни патенти

Lukavsky J, Cepak V, Rezanka T, Petkov G, Furnadzhieva S, Iliev I, Andreeva R, Bankova V. 2010. The alga Trachydiscus minutus strain Lukavský et Přibyl 2005/1 which produce oils with a high content of polyunsaturated fatty acids. Patent №: 302118/19.10.2010. Industrial Property Office – Journal № 42/2010, Prague, Czech Republic.

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Иван Илиев – Главен асистент д-р
Тел.: 02-979-37 54, 02-979-21 09
Е-mail: crazyalgae@gmail.com
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на водорасли от екстремни местообитания, Биотехнология и промишлено отглеждане на микроводорасли, Нискомолекулни метаболити (липиди, изопреноиди, мастни киселини) от водорасли.
Албена Иванова – Доцент д-р
Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: albena55@yahoo.com
Област на научни интереси: Количествени и качествени промени в липидния и мастнокиселинен състав на растителни клетки в отговор действието на абиотични и биотични стресови фактори. Биологично активни вещества от водорасли.
Гергана Маринова – Главен асистент д-р

Тел.: 02-979-21082
Е-mail: gergana_gacheva@abv.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на микроводорасли, стресови въздействия, интензивно култивиране, фикобилипротеини, полизахариди, антиоксидантни ензими, биологично активни вещества от водорасли.

Юлияна Иванова – Главен асистент д-р

Тел.: 02-979-21 18
Е-mail: juivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: Култивиране на водорасли, имоболизация, взаимоотношения между бактерии и водорасли, биологично активни вещества от водорасли, пречистване на води и почви от тежки метали и органични замърсявания.

Светослав Александров – Главен асистент д-р
Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: saturn@gbg.bg
Област на научни интереси: Водораслови биотехнологии, физиология на растенията, растителна еволюция, космическа биология.
Иванина Василева – Главен асистент д-р

Тел.: 02-979-21 96
Е-mail: ivanina_vasileva1@abv.bg
Област на научни интереси: Цианобактерии и водорасли, биохимични методи, абиотичен стрес, вторични метаболити.

Таня Тошкова-Йотова – Специалист-биолог д-р

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: t_toshkova_yotova@abv.bg
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на микроводорасли, интензивно култивиране на мкроводорасли, зелени микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, поддържане на водораслова колекция, биологично активни вещества от микроводорасли.

Лиляна Гигова – Специалист-биолог д-р

Тел.: 02-979-21 96
Е-mail: gigova01@gmail.com
Област на научни интереси: Биохимия и физиология на микроводорасли; абиотичен стрес; активност на метаболитни и антиоксидантни ензими; антибактериална, антигъбна и антитуморна активност; биологично активни екстракти и метаболити от микроводорасли.

Пламен Пиларски – Специалис-биолог д-р
Тел.: 02-979-37 54
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на водораслите, зелени водорасли, синьо-зелени водорасли, биологично активни вещества от микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, биотехнология, култивационни техники, масово култивиране.
[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952