ЛАБОРАТОРИЯ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АЛГОЛОГИЯ“

 

И. Д. Ръководител

Доцент д-р Пламен Пиларски

Блок 23, офис 202
Тел.: +359 2 979 3754
Моб.: +359 888 888 993
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com

Област на научни изследвания

  • Физиология и биохимия на цианобактерии и водорасли в норма и стрес, в т.ч. активност на метаболити и антиоксидантни ензими.
  • Изолиране, физиолого-биохимична характеристика и оценка биотехнологичния потенциал на микроводорасли, продуценти на биомаса и биологично активни вещества.
  • Изучаване на физиологичните процеси при водорасли, изолирани от екстремни местообитания и подбор на екстремофилни и екстремотолерантни щамове, подходящи за бъдещи биотехнологични разработки.
  • Нови технологии за производство и преработване на водораслова биомаса.
  • Приложение на микроводораслите за пречистване на води и в биологичното земеделие.

Научни проекти

  • Проект ДН11/2. „Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“, Ръководител на проекта: доцент д-р Биляна Николова (ИБФБМИ) Партньори: ИФРГ-БАН; ИМ – БАН, ИОХ-БАН Срок: 2018-2021.
  • Проект ДН-01/17. „Експанзия на боровата процесионка Thametopea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в България – опасен алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми”. Срок: 2016-2018. Ръководител: чл. кор. дн Пламен Мирчев (ИГ). Партньори: ИБЕИ, ПНМ, ИФРГ.
  • Проект по ЕБР с Чехия: “Снежни водорасли с биотехнологично значение“. Срок: 2017-2019. Координатор на проекта от ИФРГ-БАН: гл. ас. д-р Иван Илиев. Партньор: И-т Ботаника, ЧАН.
  • Проект ДФНП „Оптимизиране на култивирането на биотехнологично перспективни щамове зелени и червени микроводорасли”. Срок: 2017-2018. Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Ръководител на проекта от ИФРГ-БАН: ас. Иванина Василева.
  • Проект с „Алгае Фарм“ АД „Технология за производство на биомаса от Chlorella и Scenedesmus“. Срок: 2017-2019. Координатор на проекта от ИФРГ-БАН проф. д-р Снежанка Дончева. Ръководител на проекта от ИФРГ-БАН: доц. д-р Пламен Пиларски.

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Пламен Пиларски, Доцент д-р

Тел.: 02-979-37 54
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на водораслите, зелени водорасли, цианобактерии, изолиране на нови водораслови щамове, биотехнология, култивационни техники, масово култивиране.

Албена Иванова, Доцент д-р

Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: albena55@yahoo.com
Област на научни интереси: Количествени и качествени промени в липидния и мастнокиселинен състав на растителни клетки в отговор действието на абиотични и биотични стресови фактори. Биологично активни вещества от водорасли.

Иван Илиев, Гл. асистент д-р

Тел.: 02-979-21 09
Е-mail: iliev@bio.bas.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на водорасли от екстремни местообитания, Биотехнология и промишлено отглеждане на микроводорасли, Нискомолекулни метаболити от водорасли.

Гергана Маринова, Гл. асистент д-р

Тел.: 02-979-37 44
Е-mail: gergana_gacheva@abv.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на цианобактерии и микроводорасли, стресови въздействия, интензивно култивиране, фикобилипротеини, полизахариди, антиоксидантни ензими, биологично активни вещества от водорасли.

Юлияна Иванова, Гл. асистент д-р

Тел.: 02-979-21 18
Е-mail: juivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: Култивиране на водорасли, имоболизация, взаимоотношения между бактерии и водорасли, биологично активни вещества от водорасли, пречистване на води и почви от тежки метали и органични замърсявания.

Светослав Александров, Асистент д-р

Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: saturn@gbg.bg
Област на научни интереси: Водораслови биотехнологии, физиология на растенията, растителна еволюция, космическа биология.

Иванина Василева, Асистент (Докторант)

Тел.: 02-979-21 96
Е-mail: ivanina_vasileva1@abv.bg
Област на научни интереси: Цианобактерии и водорасли, биохимични методи, абиотичен стрес, вторични метаболити.

Таня Ставрева Тошкова-Йотова

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: t_toshkova_yotova@abv.bg
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на микроводорасли, интензивно култивиране на мкроводорасли, зелени микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, поддържане на водораслова колекция, биологично активни вещества от микроводорасли.

Апаратура

 

Наименование
Местоположение
Инв. №
 Лабораторни инсталации за екстензивно и интензивно култивиране на микроводорасли Бл. 23
 Газов хроматограф Perkin-Elmer 3920 B Бл. 23
 Лиофилизатор Бл. 23
 Спектрофотаметри, рН метри, аналитични везни, лабораторни термостати и сушилни Бл. 23
 Микроскопи Бл. 23
 Фотодокументираща система за гелове Бл. 23

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952