ЛАБОРАТОРИЯ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АЛГОЛОГИЯ“

 

И. Д. Ръководител

Доцент д-р Пламен Пиларски

Блок 23, офис 241
Тел.: +359-2-9792193
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com

Област на научни изследвания

 • Физиология и биохимия на цианобактерии и водорасли в норма и стрес.
 • Биосинтез на фикобилипротеини, полизахариди, мастни киселини, стероли, летливи вещества. Влияние на биогенни и абиогенни (бактерии и гъби) фактори.
 • Изолиране и изследване на щамове, предимно от екстремни местообитания.
 • Нови технологии за производство и преработване на водораслова биомаса.

Научни проекти

 • Нови щамове микроводорасли – продуценти на продукти с потенциално икономическо и медицинско значение (ДО02-299/08).
  Ръководител: Л. Гигова.
  Партньори: ИЕМПАМ- БАН, ИМ-БАН.
 • Антарктически водорасли – моделна система за устойчивост към оксидативен стрес (ДO02-317/08).
  Ръководител: И. Пунева.
  Партньори: ИБЕИ-БАН, СУ „Св. Кл. Охридски“.
 • Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури (ДМУ-02/2).
  Ръководител: Г. Стоилкова.
  Партньори: ИОХЦФ-БАН, АУ-Пловдив, И-т “Пушкаров”.
 • Вътревидово разнообразие, биологично – активни вещества, за фармацевтичната промишленост, ресурси, подбор на перспективни местообитания, култивиране и устойчиво ползване на Tribulus terrestris (ДО02-246б/08).
  Ръководител: Л. Евстатиева, ИБЕИ-БАН.
  Партньори: ИФРГ, ИОХЦФ-БАН, ИЗК-Пловдив, АУ-Пловдив.
 • Въздействие на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimauzu & Soper върху популацията на гъботворката Lymantria dispar (Linnaeus) и биологичното разнообразие на ентомофауната в дъбовите гори (ДО 02-282/08).
  Ръководител: Г. Георгиев, ИГ.
  Партньори: ИБЕИ-БАН, НПМ-БАН, ИФРГ.
 • Изследване и приложение на цианобактерии и микроводорасли изолирани от екстремни местообитания (2011-2013).
  Ръководител: Г. Петков.
  Партньори: И-т Ботаника-АН-Чехия.

Научни постижения

Научни публикации

Екип

 

Пламен Пиларски, доцент д-р

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на водораслите, зелени водорасли, цианобактерии, изолиране на нови водораслови щамове, биотехнология, култивационни техники, масово култивиране.

Иван Илиев, гл. асистент д-р

Тел.: 02-979-21 09
Е-mail: iliev@bio.bas.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на водорасли, Биотехнология и промишлено отглеждане на микроводорасли, Нискомолекулни метаболити от водорасли.

Гергана Маринова, гл. асистент д-р

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: gergana_gacheva@abv.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на цианобактерии и микроводорасли, стресови въздействия, интензивно култивиране, фикобилипротеини, полизахариди, антиоксидантни ензими, биологично активни вещества от водорасли.

Юлияна Иванова, гл. асистент д-р

Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: juivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: Взаимоотношения между бактерии и водорасли, биологично активни вещества, пречистване на води от тежки метали.

Светослав Александров, асистент д-р

Тел.: 02-979-21 89
Е-mail: saturn@gbg.bg
Област на научни интереси: Водораслова биотехнология физиология на растенията, растителна еволюция, комическа биология.

Петя Димитрова, асистент

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: petq_869_draganova@abv.bg
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на водораслите, зелени водорасли, цианобактерии, изолиране на нови водораслови щамове, интензивно култивиране на водорасли.

Иванина Василева, асистент

Тел.: 02-979-21 96
Е-mail: ivanina_vasileva1@abv.bg
Област на научни интереси: Цианобактерии и водорасли, биохимични методи, абиотичен стрес, вторични метаболити.

Таня Ставрева Тошкова-Йотова

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: t_toshkova_yotova@abv.bg
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на микроводорасли, интензивно култивиране на мкроводорасли, зелени микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, поддържане на водораслова колекция, биологично активни вещества от микроводорасли.

Апаратура

Наименование
Местоположение
Инв. №

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952