ЛАБОРАТОРИЯ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АЛГОЛОГИЯ“

И. Д. Ръководител

Доцент д-р Пламен Пиларски

Блок 23, офис 202
Тел.: +359 2 979 3754
Моб.: +359 888 888 993
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com

Област на научни изследвания

  • Физиология и биохимия на микроводорасли в норма и стрес, включително активност на метаболитни и антиоксидантни ензими.
  • Изолиране на нови щамове микроводорасли (включително от екстремни местообитания), физиолого-биохимично характериpизиране и оценка на биотехнологичния им потенциал като продуценти на биомаса и биологично активни вещества.
  • Нови технологии за производство на биомаса от водорасли и изолиране на продукти от нея.
  • Характеризиране и изпитване на продукти от микроводорасли с антибактериална, антигъбна и антитуморна активност.
  • Приложение на микроводораслите за пречистване на отпадни води и в биологичното земеделие.
  • Поддържане и обогатяване на водораслова колекция.

Научни проекти

Финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН

Проект № КП-06-Н26/5. „Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на микроводорасли в получения биошлам“.
2018-2022
Партньор: ИФРГ – БАН
Ръководител на проекта: Доц. д-р Людмила Кабаиванова (ИМ – БАН)
Координатор от ИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Юлиана Иванова.

Проект № КП-06-ОПР04/1. „Биорафинерия за трансформация на биомаса от водорасли в ценни компоненти с добавена стойност – от линейна към кръгова икономика“.
2018-2022
Партньор: ИФРГ – БАН
Ръководител на проекта: Проф. д-р Драгомир Янков (ИИХ – БАН)
Координатор от ИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Юлиана Иванова.

Проект КП-06-Н21/8 „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“.
2018-2022
Партньори: АБИ-ССА, ИБФБМИ-БАН
Ръководител на проекта: проф. д-р Катя Георгиева (ИФРГ-БАН).
Участник от ЕАИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Иванина Василева.

Проект ДН11/2. „Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“,
2017-2021
Партньори: ИФРГ-БАН; ИМ – БАН, ИОХ-БАН
Ръководител на проекта: Доц. д-р Биляна Николова (ИБФБМИ)
Координатор от ИФРГ – БАН: Гл. ас. д-р Юлиана Иванова

Проект ДН-01/17 „Експанзия на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в България – опасен алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми”.
2016-2018
Партньори: ИБЕИ – БАН, ПНМ – БАН, ИФРГ- БАН
Ръководител на проекта: чл. кор. дн Пламен Мирчев (ИГ – БАН).
Участник от ИФРГ – БАН: Доц. д-р Пламен Пиларски

Проект ДО02-299 “Нови щамове микроводорасли – продуценти на продукти с потенциално икономическо и медицинско значение”.
2009–2013
Партньори: ИМ-БАН, ИЕМПАМ-БАН, СУ – БФ
Ръководител на проекта: доц. д-р Лиляна Гигова (ИФРГ-БАН).

Проекти по международно научно сътрудничество

Проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Биоразнообразие и биотехнология на зелени и синьо-зелени микроводорасли от горещи извори“.
2020 – 2022
Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия.
Ръководител от ИФРГ – Гл. ас. д-р Иван Илиев

Проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Снежни водорасли с биотехнологично значение“.
2017 – 2019
Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия.
Ръководител от ИФРГ: Гл. ас. д-р Иван Илиев

Проект по двустранното сътрудничество между БАН и Национален съвет за изследвания – Италия “Биохимични и физиологични механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към ниски отрицателни температури“.
2016-2018
Партньори: Institute of Biometeorology, IBIMET, CNR, Италия
Ръководител от ИФРГ: Проф. д-р К. Георгиева
Участници от ЕА – ИФРГ: Проф. д-р Лиляна Гигова и ас. Иванина Василева.

Проект по двустранно сътрудничество между Българска академия на науките и Чешка академия на науките, на тема: “Изучаване биотехнологичния потенциал на екстремофилни и екстремотолерантни микроводорасли и цианобактерии“.
2014 – 2016
Партнираща организация – Институт по Ботаника – Чешка академия на науките, гр. Требон, Чехия.
Ръководител от ИФРГ – Гл. ас. д-р Иван Илиев

Проекти по програми „Млади учени и постдокторанти”

Проект ПМС 203/19.09.18 Национална програма “Млади учени и постдокторанти” – МОН: „Изолиране и оптимизиране продуктивността на биологично активни вещества от цианопрокариоти (синьозелени водорасли)“.
2019-2022
Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Иванина Василева (ИФРГ-БАН).

Проект ДФНП17-36/25.07.2017 Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН-2017: “Оптимизиране на култивирането на биотехнологично перспективни щамове зелени и червени микроводорасли”.
2017-2018
Ръководител на проекта: Ас. Иванина Василева (ИФРГ-БАН)

Проект ДФНП -207/16.05. 2016 Програма за подпомагане на младите учени в БАН: “Физиолого-биохимично характеризиране на новоизолирания български микроводораслов щам Scenedesmus sp. BGP с цел оценка на биотехнологичния му потенциал”.
2016-2017
Ръководител на проекта: Ас. Иванина Василева (ИФРГ-БАН)

ДМУ-02/2, Фонд “НИ” – МОН, Младежки проект: “Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури”.
2010 – 2013
Изпълнителен секретар: Гл. ас. д-р Иван Илиев (ИФРГ-БАН)

Други проекти

Проект с АЛГАЕ ФАРМ АД. Предоставяне на технология и консултантски услуги за изграждане предприятие за производство на биомаса от Хлорела и Сценедезмус. Срок:. 2017-2019. Ръководител на проекта: Доц. д-р Пламен Пиларски (ИФРГ-БАН).

Проект с АЛГАЕ ФАРМ АД. Предоставяне на технология и консултантски услуги при проектиране, строителство и стартиране на обект „Цех за производство на Спирулина“. Срок:. 2017-2019 . Ръководител на проекта: Доц. д-р Пламен Пиларски (ИФРГ-БАН).

Поддържани патенти

Lukavsky J, Cepak V, Rezanka T, Petkov G, Furnadzhieva S, Iliev I, Andreeva R, Bankova V. 2010. The alga Trachydiscus minutus strain Lukavský et Přibyl 2005/1 which produce oils with a high content of polyunsaturated fatty acids. Patent №: 302118/19.10.2010. Industrial Property Office – Journal № 42/2010, Prague, Czech Republic.

Научни постижения

Научни публикации

Екип

 

Пламен Пиларски, Доцент д-р
Тел.: 02-979-37 54
Е-mail: psp@bio.bas.bg; pilarski0160@gmail.com
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на водораслите, зелени водорасли, синьо-зелени водорасли, биологично активни вещества от микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, биотехнология, култивационни техники, масово култивиране.
Албена Иванова, Доцент д-р
Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: albena55@yahoo.com
Област на научни интереси: Количествени и качествени промени в липидния и мастнокиселинен състав на растителни клетки в отговор действието на абиотични и биотични стресови фактори. Биологично активни вещества от водорасли.
Иван Илиев, Главен асистент д-р
Тел.: 02-979-21 09
Е-mail: iliev@bio.bas.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на водорасли от екстремни местообитания, Биотехнология и промишлено отглеждане на микроводорасли, Нискомолекулни метаболити (липиди, изопреноиди, мастни киселини) от водорасли.
Гергана Маринова, Главен асистент д-р

Тел.: 02-979-21082
Е-mail: gergana_gacheva@abv.bg
Област на научни интереси: Екофизиология и биохимия на микроводорасли, стресови въздействия, интензивно култивиране, фикобилипротеини, полизахариди, антиоксидантни ензими, биологично активни вещества от водорасли.

Юлияна Иванова, Главен асистент д-р

Тел.: 02-979-21 18
Е-mail: juivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: Култивиране на водорасли, имоболизация, взаимоотношения между бактерии и водорасли, биологично активни вещества от водорасли, пречистване на води и почви от тежки метали и органични замърсявания.

Светослав Александров, Главен асистент д-р
Тел.: 02-979-37 45
Е-mail: saturn@gbg.bg
Област на научни интереси: Водораслови биотехнологии, физиология на растенията, растителна еволюция, космическа биология.
Иванина Василева, Главен асистент д-р

Тел.: 02-979-21 96
Е-mail: ivanina_vasileva1@abv.bg
Област на научни интереси: Цианобактерии и водорасли, биохимични методи, абиотичен стрес, вторични метаболити.

Таня Ставрева Тошкова-Йотова, Специалист (Докторант)

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: t_toshkova_yotova@abv.bg
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на микроводорасли, интензивно култивиране на мкроводорасли, зелени микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, поддържане на водораслова колекция, биологично активни вещества от микроводорасли.

Лиляна Гигова, Специалист, д-р

Тел.: 02-979-21 96
Е-mail: gigova01@gmail.com
Област на научни интереси: Биохимия и физиология на микроводорасли; абиотичен стрес; активност на метаболитни и антиоксидантни ензими; антибактериална, антигъбна и антитуморна активност; биологично активни екстракти и метаболити от микроводорасли.

Апаратура

 

Наименование
Местоположение
Инв. №
Лабораторни инсталации за екстензивно и интензивно култивиране на микроводорасли Бл. 23
Газов хроматограф Perkin-Elmer 3920 B Бл. 23
Лиофилизатор Бл. 23 9909/0090
Дестилатор Бл. 23 9909/3230
Uv/Vis Спектрофотометър модел Т70 Бл. 23 9909/3272
рН метри, аналитични везни, лабораторни термостати и сушилни Бл. 23 9909/3233
Микроскопи Бл. 23
Вертикален автоклав Бл. 23
Система за двупосочна вертикална електрофореза Бл. 23 9909/3236
Апарат за хоризонтален полусух пренос Бл. 23 9909/3237
Фотодокументираща система за гелове Бл. 23 9909/3234
Орбитална клатачка Бл. 23 9909/3235

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952