ЛАБОРАТОРИЯ „РАСТИТЕЛНО-ПОЧВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ“

Доц. д-р М. Генева

Ръководител

Доцент д-р Мария Генева

Блок 21, офис 210
Тел: +359 2 979 26 16
Моб.: +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com

Лична страница

Област на научни изследвания

  • Молекулярно-генетичен анализ на транслокацията и вакуоларното натрупване на тежки метали (Mn, Zn, Pb и Cu) при растенията Helianthus, Echinacea, Tithonia и Verbesina.
  • Генетични ресурси, ефективност на минералното хранене и толерантност към стрес на житни култури.
  • Симбиотични взаимодействия микроорганизъм-растение. Влияние на различни стресови фактори на средата при самостоятелна и комбинирана инокулация с микроорганизми, върху продуктивност и качество на добива при растенията.

Научни проекти

Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество към МОН с Факултет по Хуманитарни и Естествени Науки, Университет в Прешов, Словакия, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, на тема „Адаптиране на някои ин витро размножени медицински растения в България и Словакия“.
Срок: 2016-2018
Ръководител: проф. д-р Ира Станчева
Участници: доц. д-р М. Генева и гл. ас. д-р М. Христозкова

Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество към МОН с Факултет по Агробиология и Хранителни Ресурси, Университет по Земеделие, Университет в Нитра, Словакия, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, на тема “Оценка на реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка селекция”.
Срок: 2016-2018
Ръководител: доц. д-р Светлана Ланджева, доц. д-р Георги Георгиев
Участници: доц. д-р Константина Кочева, гл. ас. д-р Веселина Ненова, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Таня Кърцева.

BUL5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, национален проект, финансиран от Международната Агенция по Атомна Енергия.
Срок: 2016-2018
Координатор: проф. Л. Стоилов
Участници: доц. д-р Светлана Ланджева, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Таня Кърцева, гл. ас. д-р Мариета Христозкова

Проект към Фонд „Научни изследвания”, Б 02/18. „Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) Glaucium (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“.
Срок: 2015-2016
Ръководител: доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ-БАН.
Координатор за ИФРГ-БАН: проф. д-р С. Дончева.
Участници: спец. Е. Гешева

Проект към Фонд „Научни изследвания”, ДТК 02/1. „Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони“.
Срок: 2011-2015
Ръководител: проф. д-р дсн Н. Динев, ИПАЗР “Н. Пушкаров”.
Координатор за ИФРГ-БАН: проф. д-р С. Дончева.
Участник: спец. Е. Гешева

Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Германия, финансиран от Фонд „Научни изследвания”- ДНТС Германия 01/001. „Механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към засушаване в условия на силна светлина“.
Срок: 2012-2015
Ръководител: проф. д-р К. Георгиева, ИФРГ-БАН.
Участници: проф. д-р С. Дончева, спец. Е. Гешева

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален Фонд (2007-2013), МОМН, Република България: №BG051PO001-3.3 на тема „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.
Срок: (2012-2015)
Партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Генетика” и Катедра „Зоология и антропология” и Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН
Ръководител: доц. д-р Л. Пенков, ИФРГ-БАН
Експерт обучение и реализация на научните резултати: проф. д-р И. Станчева
Координатор: доц. д-р М. Генева
Участници: гл. ас. д-р М. Христозкова, гл. ас. д-р Т. Кърцева.

Младежки проект към Фонд „Научни изследвания”, ДМУ-03/60. Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества.
Срок: 2011-2013
Ръководител: доц. д-р Десислава Тодорова.
Участници: гл.ас. д-р М. Христозкова, гл.ас. д-р Т. Кърцева.
Проектът не е завършил. Очаква се подписване на анекс към договора с ФНИ за втори етап с продължителност 1 година.

Проект по двустранно научно техническо сътрудничество с Факултет по Агробиология и Хранителни Ресурси, Университет по Земеделие, Университет в Нитра, Словакия финансиран от Фонд „Научни изследвания”, NTS-0113 на тема „Изучаване реакцията на житни растения към засушаване и създаване на скрининг модел на тяхната сухоустойчивост и продуктивния им потенциал“.
Срок: 2011-2014
Рръководител: проф. д-р Георги Георгиев
Членове: доц. д-р Св. Ланджева, доц. д-р Константина Кочева, гл. ас. д-р Веселина Ненова, гл. ас. д-р Петър Петров

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Мария Генева, доцент д-р

Офис 210, лаб. 120
Тел.: +359 2 979 26 16; +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com
Област на научни интереси: Азотфиксация, Микориза, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.

Снежанка Дончева, професор д-р
Директор на Института по физиология на растенията и генетика

Офис 203, лаб. 322A
Тел.: +359 2 872 81 70; +359 2 873 99 52
Е-mail: doncheva@obzor.bio21.bas.bg

Ира Станчева, професор д-р
Научен Секретар на Института по физиология на растенията и генетика

Офис 108, лаб. 123
Тел: +359 2 979 36 50; +359 887 060 859
Е-mail: ira_stancheva@abv.bg
Област на научни интереси: Азотфиксация, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.

Светлана Ланджева, доцент д-р

Офис 319, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 77; +359 979 36 74
e-mail: s_landjeva@mail.bg
Област на научни интереси: генетично разнообразие при житните, генетичен контрол на важни стопански признаци (продуктивност, изкласяване, адаптивност) и биологични качества (кълняема енергия, дълготрайност на семената) при житните, толерантност към абиотичен и биотичен стрес, ефективност на азотното хранене, характеризиране, оценка и запазване на растителните генетични ресурси.

Константина Кочева, доцент д-р

Офис 321, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 76; +359 979 36 74
Е-mail: konstvk@abv.bg
Област на научни интереси: минерално хранене, воден стрес, регулация на водообмена, осмотици и осмолити, мембранна стабилност.

Калина Ананиева, доцент д-р

Офис 122
Тел. (+359 2) 979 26 90
E-mail: kalivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: хормонална регулация на стареенето, молекулни механизми на стреса, фотосинтеза, цитокинини, белтъци.

Мариета Христозкова, гл. асистент д-р

Офис 210, лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 16,
Е-mail: mhristozkova@abv.bg
Област на научни интереси: Полезни за растенията симбиотични взаимодействия с микроорганизми, микориза, азотфиксация, физиология на растителния стрес, медицински и екзотични растения.

Петър Петров, гл. асистент д-р

Офис 321, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 76,
Е-mail: pivanovp@abv.bg
Област на научни интереси: светлинна микроскопия, листна морфология, транспирация, сухоустойчивост, мембранна стабилност, клетъчно делене, клетъчно уголемяване, растителни хормони, меристеми.

Таня Кърцева, гл. асистент д-р

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
e-mail: tania_karceva@abv.bg
Област на научни интереси: растителна генетика, мутантни гени, Triticum aestivum, Solanum lycopersicum, осмотичен стрес, биохимични маркери, ефективност на азотното хранене.

Стефан Цветков, асистент д-р

Кабинет 325, лаборатория 325
Тел: +359 2 979 36 96
Е-mail: stetsvet@gmail.com
Област на научни интереси: Молекулярна биология, метален стрес при растенията, толерантност и фитоекстракция, пречистване на води и почви от тежки метали.

Мадлен Бойчинова, специалист-химик

Лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 92
Е-mail: boychinova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Ангелинка Петрова, специалист-агроном

Лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 74
Е-mail: dendiani@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Жанет Минчева, специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail:jeni_36@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Марияна Сичанова, специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail: m.sichanova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Емилия Гешева, специалист-биолог

Лаб. 322А
Тел: +359 2 979 63 60
Е-mail: egesheva04@yahoo.com
Област на научни интереси: лабораторни анализи.

Атанас Василев, специалист-физик

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail: phys_vasilev@abv.bg
Област на научни интереси: прилагане на метода Неутронно активационен анализ за качествена и количествена оценка на елементния състав на растителни обекти.

Христо Миланов, специалист-биолог

Лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 74
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952