ЛАБОРАТОРИЯ „РАСТИТЕЛНО-ПОЧВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ“

Ръководител

Доцент д-р Мария Генева

Блок 21, офис 210
Тел: +359 2 979 26 16
Моб.: +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com

Област на научни изследвания

А. Генетични ресурси, ефективност на минералното хранене и толерантност към стрес на житни култури.

Б. Разработване на протоколи за микроразмножаване на застрашени от изчезване, традиционни и нетрадиционни за България лечебни растения.

В. Симбиотични взаимодействия микроорганизъм-растение. Влияние на различни стресови фактори на средата при самостоятелна и комбинирана инокулация с микроорганизми, върху продуктивност и качество на добива при растенията.

Научни проекти

(2021-2025) Проект КП-06-Н56/8  „Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти, върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton“. Ръководител: доц. д-р Мария Генева

(2016-2021) Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество финансиран от ФНИ-МОН, разработван съвместно с Факултет по Агробиология и Хранителни Ресурси, Университет в Нитра, Словакия, на тема “Оценка на реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка селекция”, ръководител: проф. д-р Светлана Мишева, участници: доц. д-р Константина Кочева, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Таня Кърцева.

(2019-2022) Проект КП-06-Н31/17, финансиран ФНИ-МОН, на тема: „Цялостен геномен скрининг и асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в зърното при български сортове обикновена пшеница“, ръководител: проф. д-р Светлана Мишева, участници: доц. д-р Константина Кочева, гл. ас. д-р Таня Кърцева.

(2019-2021) Научно изследователски проект по ЕБР с Унгарската Академия на Науките, Център по Аграрни Изследвания, Мартонвашар, на тема: „Роля на био-активни съединения в отговора на културни растения към стрес. Ефекти върху фотосинтезата и взаимодействие с растителни хормони“, ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Виолета Пеева, участник от звеното проф. д-р Светлана Мишева.

 (2019-2022) научно изследователски проект по ЕБР с отдел Изследване на медицински и ароматни растения към Национален изследователски институт, Кайро, Египет, на тема „Въвеждане на нови медицински и ароматни растения за фармацевтичната индустрия и подобряване на тяхното производство чрез използване на биотехнологични техники“, ръководител от българска страна: доц. д-р Мария Генева, участници гл. ас. д-р Елисавета Кирова, специалисти – Марияна Сичанова и Мадлен Бойчинова.

(2018-2021)  научно изследователски проект № 15-18 финансиран от Аграрен Университет Пловдив на тема: „Отглеждане на салата в неотопляеми оранжерии и на открито в условията на преход към биологично земеделие“, с ръководител доц. д-р Костадин Пенчев Костадинов, Координатор от страна на ИФРГ-БАН доц. д-р Мария Генева, Участници от лаборатория Растително почвени взаимодействия: гл. ас. д-р Елисавета Кирова, специалисти – Марияна Сичанова и Мадлен Бойчинова.

(2016-2021) Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество № КП-06-Индия-9,  финансиран от ФНИ-МОН, на тема „Изследване на механизмите на адаптация на български сортове домати към фосфатен недостиг“, ръководител гл. асист. д-р Кирил Мишев, участници от лаборатория Растително почвени взаимодействия доц. д-р Григор Зехиров.

 (2017-2021) Проект ДН11/8/15.12.2017, финансиран ФНИ-МОН, на тема: „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, ръководител проф. д-р Валя Василева, участници от лаборатория Растително почвени взаимодействия доц. д-р Григор Зехиров.

(2016-2021) Проект ДН06/12/19.12.2016, финансиран ФНИ-МОН, на тема: „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, ръководител гл. ас. д-р Анна Димитрова, участници от лаборатория Растително почвени взаимодействия доц. д-р Григор Зехиров.

(2018-2022) Д01-205/23.11.2018 Национална Научна Програма на Министерството на образованието и науката „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, ръководител от страна на ИФРГ-БАН проф. дн Виолета Великова, участници от лаборатория Растително почвени взаимодействия доц. д-р Мария Генева, доц. д-р Григор Зехиров.

(2018-2022) Д01-230/06.12.2018, Национална Научна Програма на Министерството на образованието и науката „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ РП.I.7 Задача 5 – „Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда“, ръководител проф. д-р Валя Николова Василева, участници от лаборатория Растително почвени взаимодействия доц. д-р Григор Зехиров.         .

(2016-2021) BUL5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, национален проект, финансиран от Международната Агенция по Атомна Енергия; координатор: проф. Л. Стоилов, участници от Лабораторията: проф. д-р Светлана Мишева, гл. ас. д-р Таня Кърцева, доц. д-р Григор Зехиров).

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Мария Генева – Доцент д-р
Офис 210, лаб. 120
Тел.: +359 2 979 26 16; +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com
Област на научни интереси: Азотфиксация, Микориза, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.
Светлана Мишева – Професор д-р
Офис 319, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 77; +359 979 36 74
e-mail: s_landjeva@mail.bg
Област на научни интереси: генетично разнообразие при житните, генетичен контрол на важни стопански признаци (продуктивност, изкласяване, адаптивност) и биологични качества (кълняема енергия, дълготрайност на семената) при житните, толерантност към абиотичен и биотичен стрес, ефективност на азотното хранене, характеризиране, оценка и запазване на растителните генетични ресурси.
Калина Ананиева – Доцент д-р
Офис 208
Тел. (+359 2) 979 36 50
E-mail: kalivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: хормонална регулация на стареенето, молекулни механизми на стреса, фотосинтеза, цитокинини, белтъци.
Константина Кочева – Доцент д-р
Офис 321, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 76; +359 979 36 74
Е-mail: konstvk@abv.bg
Област на научни интереси: минерално хранене, воден стрес, регулация на водообмена, осмотици и осмолити, мембранна стабилност.
Григор Зехиров – Доцент д-р

Офис 320, лаб. 322а
Тел: +359 2 979 63 60
Е-mail: grigorz@gmail.com
Област на научни интереси: симбиоза между бобови и грудкови бактерии. Минерално хранене и абиотичен стрес на растенията. Екофизиологични аспекти на растежа на шафран (Crocus sativus).

Петър Петров – Главен асистент д-р

Офис 321, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 76,
Е-mail: pivanovp@abv.bg
Област на научни интереси: светлинна микроскопия, листна морфология, транспирация, сухоустойчивост, мембранна стабилност, клетъчно делене, клетъчно уголемяване, растителни хормони, меристеми.

Елисавета Кирова – Главен асистент д-р

Офис 301, лаб. 123
Тел: +359 (2) 979 2635; +359 (2) 979 2692
e-mail: elisab@abv.bg
Област на научни интереси: Абиотичен стрес (засушаване и засоляване), механизми на адаптация на растенията, биологична азотфиксация, АКФ и антиоксидантна защитна система (ензимни и неензимни компоненти), стресови маркери, електрофоретични спектри на антиоксидантни ензими, изменения и регулация на мембранната пропускливост.

Таня Кърцева – Главен асистент д-р
Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
e-mail: tania_karceva@abv.bg
Област на научни интереси: растителна генетика, мутантни гени, Triticum aestivum, Solanum lycopersicum, осмотичен стрес, биохимични маркери, ефективност на азотното хранене.
Камелия Миладинова-Георгиева – Главен асистент д-р

Офис 210, лаб. 120
Tел.: +359 2 979 26 16
Е-mail: kameca@abv.bg
Област на научни интереси: Фиторемедиация, медицински и ароматни растения, антиоксидантна активност.

Стефан Цветков – Специалист-биолог д-р

Офис325, лаб. 325
Тел: +359 2 979 36 96
Е-mail: stetsvet@gmail.com
Област на научни интереси: Молекулярна биология, метален стрес при растенията, толерантност и фитоекстракция, пречистване на води и почви от тежки метали.

Мадлен Бойчинова – Специалист-химик

Лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 92
Е-mail: boychinova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Ангелинка Петрова – Специалист-агроном

Лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 74
Е-mail: dendiani@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Жанет Минчева – Специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail:jeni_36@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Марияна Сичанова – Специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail: m.sichanova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Емилия Гешева – Специалист-биолог

Лаб. 322А
Тел: +359 2 979 63 60
Е-mail: egesheva04@yahoo.com
Област на научни интереси: лабораторни анализи.

Кателина Прокопова – Специалист-агроном

Лаб. 327
Тел: +359 885220092
Е-mail: kati_prokopova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952