ЛАБОРАТОРИЯ „РАСТИТЕЛНО-ПОЧВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ“

 

Ръководител

Доцент д-р Мария Генева

Блок 21, офис 210
Тел: +359 2 979 26 16
Моб.: +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com

Лична страница

Област на научни изследвания

  • Молекулярно-генетичен анализ на транслокацията и вакуоларното натрупване на тежки метали (Mn, Zn, Pb и Cu) при растенията Helianthus, Echinacea, Tithonia и Verbesina.
  • Генетични ресурси, ефективност на минералното хранене и толерантност към стрес на житни култури.
  • Симбиотични взаимодействия микроорганизъм-растение. Влияние на различни стресови фактори на средата при самостоятелна и комбинирана инокулация с микроорганизми, върху продуктивност и качество на добива при растенията.

Научни проекти

Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество към МОН с Факултет по Хуманитарни и Естествени Науки, Университет в Прешов, Словакия, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, на тема „Адаптиране на някои ин витро размножени медицински растения в България и Словакия“.
Срок: 2016-2018
Ръководител: проф. д-р Ира Станчева
Участници: доц. д-р М. Генева и гл. ас. д-р М. Христозкова

Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество към МОН с Факултет по Агробиология и Хранителни Ресурси, Университет по Земеделие, Университет в Нитра, Словакия, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, на тема “Оценка на реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка селекция”.
Срок: 2016-2018
Ръководител: доц. д-р Светлана Ланджева, доц. д-р Георги Георгиев
Участници: доц. д-р Константина Кочева, гл. ас. д-р Веселина Ненова, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Таня Кърцева.

BUL5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, национален проект, финансиран от Международната Агенция по Атомна Енергия.
Срок: 2016-2018
Координатор: проф. Л. Стоилов
Участници: доц. д-р Светлана Ланджева, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Таня Кърцева, гл. ас. д-р Мариета Христозкова

Проект към Фонд „Научни изследвания”, Б 02/18. „Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) Glaucium (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“.
Срок: 2015-2016
Ръководител: доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ-БАН.
Координатор за ИФРГ-БАН: проф. д-р С. Дончева.
Участници: спец. Е. Гешева

Проект към Фонд „Научни изследвания”, ДТК 02/1. „Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони“.
Срок: 2011-2015
Ръководител: проф. д-р дсн Н. Динев, ИПАЗР “Н. Пушкаров”.
Координатор за ИФРГ-БАН: проф. д-р С. Дончева.
Участник: спец. Е. Гешева

Проект по двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Германия, финансиран от Фонд „Научни изследвания”- ДНТС Германия 01/001. „Механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към засушаване в условия на силна светлина“.
Срок: 2012-2015
Ръководител: проф. д-р К. Георгиева, ИФРГ-БАН.
Участници: проф. д-р С. Дончева, спец. Е. Гешева

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален Фонд (2007-2013), МОМН, Република България: №BG051PO001-3.3 на тема „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.
Срок: (2012-2015)
Партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Генетика” и Катедра „Зоология и антропология” и Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН
Ръководител: доц. д-р Л. Пенков, ИФРГ-БАН
Експерт обучение и реализация на научните резултати: проф. д-р И. Станчева
Координатор: доц. д-р М. Генева
Участници: гл. ас. д-р М. Христозкова, гл. ас. д-р Т. Кърцева.

Младежки проект към Фонд „Научни изследвания”, ДМУ-03/60. Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества.
Срок: 2011-2013
Ръководител: доц. д-р Десислава Тодорова.
Участници: гл.ас. д-р М. Христозкова, гл.ас. д-р Т. Кърцева.
Проектът не е завършил. Очаква се подписване на анекс към договора с ФНИ за втори етап с продължителност 1 година.

Проект по двустранно научно техническо сътрудничество с Факултет по Агробиология и Хранителни Ресурси, Университет по Земеделие, Университет в Нитра, Словакия финансиран от Фонд „Научни изследвания”, NTS-0113 на тема „Изучаване реакцията на житни растения към засушаване и създаване на скрининг модел на тяхната сухоустойчивост и продуктивния им потенциал“.
Срок: 2011-2014
Рръководител: проф. д-р Георги Георгиев
Членове: доц. д-р Св. Ланджева, доц. д-р Константина Кочева, гл. ас. д-р Веселина Ненова, гл. ас. д-р Петър Петров

Научни постижения

Научни публикации

Екип

Мария Генева, доцент д-р

Офис 210, лаб. 120
Тел.: +359 2 979 26 16; +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com
Област на научни интереси: Азотфиксация, Микориза, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.

Ира Станчева, професор д-р

Офис 210, лаб. 123
Тел: +359 2 979 36 50; +359 887 060 859
Е-mail: ira_stancheva@abv.bg
Област на научни интереси: Азотфиксация, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.

Светлана Ланджева, професор д-р

Офис 319, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 77; +359 979 36 74
e-mail: s_landjeva@mail.bg
Област на научни интереси: генетично разнообразие при житните, генетичен контрол на важни стопански признаци (продуктивност, изкласяване, адаптивност) и биологични качества (кълняема енергия, дълготрайност на семената) при житните, толерантност към абиотичен и биотичен стрес, ефективност на азотното хранене, характеризиране, оценка и запазване на растителните генетични ресурси.

Константина Кочева, доцент д-р

Офис 321, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 76; +359 979 36 74
Е-mail: konstvk@abv.bg
Област на научни интереси: минерално хранене, воден стрес, регулация на водообмена, осмотици и осмолити, мембранна стабилност.

Калина Ананиева, доцент д-р

Офис 208
Тел. (+359 2) 979 36 50
E-mail: kalivanova@yahoo.com
Област на научни интереси: хормонална регулация на стареенето, молекулни механизми на стреса, фотосинтеза, цитокинини, белтъци.

Мариета Христозкова, гл. асистент д-р

Офис 210, лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 16,
Е-mail: mhristozkova@abv.bg
Област на научни интереси: Полезни за растенията симбиотични взаимодействия с микроорганизми, микориза, азотфиксация, физиология на растителния стрес, медицински и екзотични растения.

Петър Петров, гл. асистент д-р

Офис 321, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 76,
Е-mail: pivanovp@abv.bg
Област на научни интереси: светлинна микроскопия, листна морфология, транспирация, сухоустойчивост, мембранна стабилност, клетъчно делене, клетъчно уголемяване, растителни хормони, меристеми.

Таня Кърцева, гл. асистент д-р

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
e-mail: tania_karceva@abv.bg
Област на научни интереси: растителна генетика, мутантни гени, Triticum aestivum, Solanum lycopersicum, осмотичен стрес, биохимични маркери, ефективност на азотното хранене.

Стефан Цветков, асистент д-р

Офис325, лаб. 325
Тел: +359 2 979 36 96
Е-mail: stetsvet@gmail.com
Област на научни интереси: Молекулярна биология, метален стрес при растенията, толерантност и фитоекстракция, пречистване на води и почви от тежки метали.

Камелия Миладинова-Георгиева, асистент д-р

Офис 210, лаб. 120
Tел.: +359 2 979 26 16
Е-mail: kameca@abv.bg
Област на научни интереси: Фиторемедиация, медицински и ароматни растения, антиоксидантна активност.

Мадлен Бойчинова, специалист-химик

Лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 92
Е-mail: boychinova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Ангелинка Петрова, специалист-агроном

Лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 74
Е-mail: dendiani@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Жанет Минчева, специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail:jeni_36@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Марияна Сичанова, специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail: m.sichanova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Емилия Гешева, специалист-биолог

Лаб. 322А
Тел: +359 2 979 63 60
Е-mail: egesheva04@yahoo.com
Област на научни интереси: лабораторни анализи.

Христо Миланов, специалист-биолог

Лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 74
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Апаратура

Наименование
Местоположение
Инв. №
РН метър 21 блок, 120 лаб. 3264
Апарат за електрофореза 21 блок, 120 лаб. 3132
Апарат за електрофореза 21 блок, 120 лаб. 2912
Микроскоп монокулярен 21 блок, 120 лаб. 470
Апарат за воден потенциал 21 блок, 120 лаб. 3228
Спекол 11 21 блок, 123 лаб. 2725
Апарат за дестилация Келдал 21 блок, келдална 202
Сушилня Дитерм – 30л. 25 блок, 320 лаб. 3599
Хомогенизатор 25 блок, 320 лаб. 6294
Микротом ВС 490 25 блок, 320 лаб. 1880
Микротом В 490 А 25 блок, 320 лаб. 1993
Найфмейкър 7800 25 блок, 320 лаб. 2154
Хлорофил тестерPiantPen 25 блок, 320 лаб. 159
ТЕСТО835-Т1 инфрачерв. 25 блок, 320 лаб. 158
Спектрометър с пелтиер 25 блок, 322 лаб. 6
Кондуктометър ОК-102 25 блок, 322 лаб. 2094
Центрофуга епендорф 25 блок, 322 лаб. 92
Кондуктометър 25 блок, 322 лаб. 131
Ледогенератор 25 блок, 322 лаб. 130
Компактна вършачка за жито 25 блок, 320 лаб. 0203

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952