Обявление за обществена поръчка 767133 от 16-01-2017

16-01-2017

Обявление за Обществена поръчка 767133

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

 • Обявление за обществена поръчка
 • Заглавна страница на Обявлението
 • Указания към участниците, включващи и указания за подготовка на офертата
Приложения:
 • Приложение №2 – Образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
 • Приложение №3 – Опис на представените документи, съдържащи се в офертата (препоръчителен образец).
 • Приложение №4а – Образец на Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
 • Приложение №4б – Образец на Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
 • Приложение №4в – Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
 • Приложение №5 – Декларация за наличие на банкова сметка, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора, в случай, че участникът бъде определен за Изпълнител (препоръчителен образец).
 • Приложение №6 – Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
 • Приложение №7 – Образец на Декларация от третите лица, че са съгласни да предоставят ресурсите си на участника.
 • Приложение №8 – Образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта).
 • Приложение №9 – Образец на Ценово предложение (Ценова оферта).
 • Приложение №10 – Проекта на договор.
 • Приложение №11 – Образец на протокол за извършен оглед на обекта.
 • Приложение №12 – Препоръчителен Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.
 • Приложение №13 – Образец на Декларация за запазване на конфиденциалност на получената информация – Техническите спецификации на поръчката във връзка с чл. 102, ал. 3 от  ЗОП.

20-01-2017
Корекции

27-01-2017
Разяснения

16-02-2017
Протокол

03-03-2017
 • Писмо до участниците в Обществена поръчка 767133 относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
 • Протокол №2 – 02-03-2017 г.

13-03-2017
 • Доклад – Оценка на оферти за охрана по Обществена поръчка 767133.
 • Решение – Класиране на оферти и определяне на изпълнител по Обществена поръчка 767133.

18-08-2017
 • Подписан Договор за охрана – 01.08.2017 г. с фирма МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД с предмет на дейност „Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.“

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952