ЛАБОРАТОРИЯ „РЕГУЛАЦИЯ НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ“

Ръководител

Професор д-р Валя Василева

Блок 21
Oфис 222, лаб. 107
Тел.: +359-2-979 2602 или 2681
Е-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg; valyavassileva@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9055-8002
SCOPUS Author ID: 7004268419

Област на научни изследвания

В лаборатория „Регулация на генната експресия“ се провеждат фундаментални и научно-приложни изследвания за изясняване на генетичните и епигенетичните аспекти на регулацията на генната активност при висши растения. Проучват се ефектите на свръхекспресията и заглушаването на избрани гени с цел разкриване на тяхната функция. Изучават се промените на молекулно ниво в условия на абиотичен стрес, и възможностите за повишаване на устойчивостта на растенията към неблагоприятни фактори на средата. Използват се молекулярно-биологични, биохимични и микроскопски подходи за:

  • Идентифициране и функционален анализ на гени, свързани с развитието на растенията и отговора към стрес;
  • Изследване на ефектите на промененото метилиране на ДНК върху функционалния статус на моделни и културни растения;
  • Разработване на молекулни маркери за устойчивост или чувствителност към абиотичен стрес;
  • Изучаване на хормоналната регулация в растенията и на взаимодействието между фитохормоналните сигнални пътища в оптимални и стресови условия на средата.

Експериментални обекти на изследване са моделното растение Arabidopsis thaliana и стопански ценни видове като пшеница, домат, бобови култури и др.

Текущи научни проекти

Тематични направления

Научни публикации

Екип

Валя Василева – Професор д-р
Офис 222, Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2681
E-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg; valyavassileva@gmail.com
Област на научни интереси: Развитие на кореновата система, епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, поддържащи ДНК метилтрансферази, фитохормонална сигнализация, миграция на клетъчното ядро, клетъчен цитоскелет.
Людмила Симова-Стоилова – Доцент д-р
Офис 104, Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2677 или 2681
E-mail: lsimova@mail.bg lpsimova@yahoo.co.uk
Област на научни интереси: Растителна биохимия и протеомика, пост-транскрипционна регулация на генната експресия, абиотичен стрес, белтъчни стресови маркери, протеази, протеазни инхибитори.
Ирина Васева – Доцент д-р
Офис 222, Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2691
E-mail: vaseva@bio21.bas.bg; irinavaseva@gmail.com
Област на научни интереси: Растителни хормони, етилен, цитокинини, тъканна специфичност на хормоналните сигнали и взаимодействия, дехидрини, експресия на стрес-индуцируеми белтъци.
Кирил Мишев – Доцент д-р
Офис 117, Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2689 или 2685
E-mail: mishev@bio21.bas.bg; kirilmishev@yahoo.com
Област на научни интереси: Вътреклетъчен мембранен трафик, фитохормонални сигнални пътища, химична генетика, регулация на хлоропластната генна експресия, функционална организация на фотосинтетичния апарат.
Марияна Георгиева – Главен асистент д-р
Офис 104, Лаб. 110
Тел. +359 (2) 979 2677 или 2682
E-mail: stamova@bio21.bas.bg; mimy80@abv.bg
Област на научни интереси: Геномен интегритет, екологична генотоксикология (кометен анализ), адаптация на растенията към стрес, епигенетична регулация, молекулярна цитогенетика (флуоресцентна и геномна in situ хибридизация), физическо картиране, хромозомна структура, статистически методи в молекулярната биология.
Анна Димитрова – Главен асистент д-р
Офис 104, Лаб. 110
Tел: +359 (2) 979 2677 или 2682
E-mail: anna_dimitrova@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: рРНК гени, хроматин, ядрен матрикс, генотипиране, генетична и епигенетична регулация на транскрипцията на растителни гени при абиотичен стрес.
Валентин Велинов – Докторант

Лаб. 110
Tел: +359 (2) 979 2682
E-mail: valentin.velinov82@gmail.com
Област на научни интереси: Нискомолекулни NudC белтъци, абиотичен стрес, развитие на кореновата система, фитохормонална сигнализация.

Димитър Тодоров – Специалист-биолог

Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2685
E-mail: Dimitar.Todorov12@gmail.com; ioan_vasilev3@abv.bg
Област на научни интереси: Епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, поддържащи ДНК метилтрансферази, реметилиране.

Анелия Костадинова – Специалист-биолог

Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2681
Е-mail: akostadinova_bg@yahoo.co.uk
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

Бистра Юперлиева-Матеева – Специалист-биолог

Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2691
Е-mail: bistrayuperlieva373@hotmail.com
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

Таня Каракичева – Специалист-агроном

Лаб. 110
Тел. +359 (2) 979 2682
Е-mail: tania_karakicheva@abv.bg
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952