ЛАБОРАТОРИЯ „РЕГУЛАЦИЯ НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ“

Ръководител

Професор д-р Валя Василева

Блок 21, офис 222, лаб. 107 Тел.: +359-2-979 2602 или 2681 Е-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg; valyavassileva@gmail.com

Лична страница

Област на научни изследвания

В лаборатория „Регулация на генната експресия“ се провеждат фундаментални и научно-приложни изследвания за изясняване на генетичните и епигенетичните аспекти на регулацията на генната активност при висши растения. Проучват се ефектите на свръхекспресията и заглушаването на избрани гени с цел разкриване на тяхната функция. Изучават се промените на молекулно ниво в условия на абиотичен стрес, и възможностите за повишаване на устойчивостта на растенията към неблагоприятни фактори на средата. Използват се молекулярно-биологични, биохимични и микроскопски подходи за:

  • Идентифициране и функционален анализ на гени, свързани с развитието на растенията и отговора към стрес;
  • Изследване на ефектите на промененото метилиране на ДНК върху функционалния статус на моделни и културни растения;
  • Разработване на молекулни маркери за устойчивост или чувствителност към абиотичен стрес.

Експериментални обекти на изследване са моделните растения Arabidopsis thaliana и Lotus japonicus, както и житни и бобови стопански култури.

Научни проекти

Финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН

Проект ДН06/12 „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, срок: 2017-2020. Ръководител на проекта: гл. ас. Анна Димитрова (ИФРГ-БАН). Партньор: АБИ-ССА.

Проект ДН06/9 „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация направляващи взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“, срок: 2017-2020. Ръководител на проекта: проф. Цвета Христева (ИТТИ-ССА). Партньор: ИФРГ-БАН.

Проект ДФНИ БО2/18 „Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) и Glaucum (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на Българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“, срок: 2015-2017. Ръководител на проекта: доц. Марина Станилова (ИБЕИ-БАН). Партньор: ИФРГ-БАН.

Проекти по международно научно сътрудничество

Проект № VS.095.16N „Епигенетичeн контрол на инициирането и развитието на латерални корени при Arabidopsis: роля на поддържащите ДНК метилтрансферази” ЕБР с Фламандски фонд за научни изследвания (FWO), Белгия. Партньор: Департамент по системна биология на растенията, Университет в Гент / Фламандски Институт по Биотехнологии, Гент, срок: 2016-2018. Координатор на проекта от ИФРГ-БАН: проф. Валя Василева; координатор от Департамент по системна биология на растенията, Университет в Гент: проф. Том Биикман.

Проект по ЕБР с Италия „Biochemical and physiological mechanisms of cold hardiness in the resurrection plant Haberlea rhodopensis“, срок: 2016-2018. Координатор на проекта от ИФРГ-БАН: проф. Катя Георгиева. Партньор: Институт по биометеорология (IBIMET, CNR, Италия).

Други проекти

Проект № BUL5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” по програмата на МААЕ за техническо сътрудничество (International Atomic Energy Agency, IAEA), срок: 01.01.2016 – 31.12.2017. Координатор на проекта от ИФРГ-БАН: проф. Любомир Стоилов.

Проект № ДФНП-192Arabidopsis thaliana като експериментална система за сравнително проучване на механизмите на метилиране на ДНК с растителни и животински метилтрансферази” по Програма за подпомагане на младите учени в БАН, срок: 15.05.2016 – 15.05.2017. Ръководител на проекта от ИФРГ-БАН: ас. Димитър Тодоров.

Проект № BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. Ментори от ИФРГ-БАН: проф. Валя Василева и гл. ас. Марияна Георгиева.

Проект No 326711 по програмата Marie Curie FP7-PEOPLE-2012-IEF “Comparative analysis of plant and mammalian DNA methylation functions in epigenetic Arabidopsis mutants (CAPMEM)”. Приемаща лаборатория – Епигенетика, проф. Peter Meyer, Университет в Лийдс, Лийдс, Великобритания, водещ изследовател – д-р Валя Василева.

Проект No 271714 по програмата Marie Curie FP7-PEOPLE-2010-IEF “Quercus Ilex proteomic studies on the germination and early seedling growth under drought stress (QUIPROD)”. Приемаща лаборатория – Agricultural and Plant Biochemistry and Proteomic Research Group,  Department of Biochemistry and Molecular Biology, ETSIAM, University of Cordoba, Spain, supervisor Prof.  Jesús V. Jorrín Novo, водещ изследовател – д-р Людмила Симова-Стоилова.

Тематични направления

Научни публикации

Екип

Валя Василева, професор д-р

Офис 222, Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2681
E-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg; valyavassileva@gmail.com
Област на научни интереси: Молекулярна генетика, развитие на кореновата система, фитохормонална сигнализация, епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, поддържащи ДНК метилтрансферази, реметилиране на метилационни мутанти, миграция на клетъчното ядро, клетъчен цитоскелет, симбиотични взаимоотношения между бобови растения и бактерии от род Rhizobium.

Людмила Симова-Стоилова, доцент д-р

Офис 104, Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2677 или 2681
E-mail: lsimova@mail.bg lpsimova@yahoo.co.uk
Област на научни интереси: Растителна биохимия и протеомика, пост-транскрипционна регулация на генната експресия, абиотичен стрес, белтъчни стресови маркери, протеази, протеазни инхибитори.

Марияна Георгиева, главен асистент д-р

Офис 104, Лаб. 110
Тел. +359 (2) 979 2677 или 2682
E-mail: mimy80@abv.bg; mimy80@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Геномен интегритет; Екологична генотоксикология (кометен анализ); Адаптация на растенията при стрес; Eпигенетична регулация и експресия на радиационно индуцируеми стрес белтъци; Молекулярна цитогенетика (флуоресцентна и геномна in situ хибридизация); Физическо картиране; Хромозомна структура; Статистически методи в молекулярната биология.

Елисавета Кирова, главен асистент д-р

Офис 117, Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2689 или 2685
E-mail: elisab@abv.bg
Област на научни интереси: Абиотичен стрес (засушаване и засоляване), механизми на адаптация на растенията, биологична азотфиксация, АКФ и антиоксидантна защитна система (ензимни и неензимни компоненти), стресови маркери, електрофоретични спектри на антиоксидантни ензими, изменения и регулация на мембранната пропускливост.

Анна Димитрова, главен асистент д-р

Офис 104, Лаб. 110
Tел: +359 (2) 979 2677 или 2682
E-mail: annad@bas.bg
Област на научни интереси: рРНК гени, хроматин, ядрен матрикс, генотипиране, генетична и епигенетична регулация на транскрипцията на растителни гени при абиотичен стрес.

Ирина Васева, главен асистент д-р

Офис 222, Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2691
E-mail: ivass@bio21.bas.bg; irina.vaseva@abv.bg
Област на научни интереси: Растителни хормони, етилен, цитокинини, тъканна специчичност на хормоналните сигнали и взаимодействия, дехидрини, експресия на стрес-индуцируеми белтъци.

Кирил Мишев, главен асистент д-р

Офис 117, Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2689 или 2685
E-mail: kirilmishev@yahoo.com; mishev@bio21.bas.bg
Лична страница:
Област на научни интереси: Вътреклетъчен мембранен трафик, фитохормонални сигнални пътища, химична генетика, естествено и индуцирано листно стареене, регулация на хлоропластната генна експресия, функционална организация на фотосинтетичния апарат.

Димитър Тодоров, асистент

Офис 117, Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2689 или 2685
E-mail: Dimitar.Todorov12@gmail.com; ioan_vasilev3@abv.bg
Област на научни интереси: Епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, поддържащи ДНК метилтрансферази, реметилиране на метилационни мутанти.

Анелия Костадинова, специалист-биолог

Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2681
Е-mail: akostadinova_bg@yahoo.co.uk
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

Бистра Юперлиева-Матеева, специалист-биолог

Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2691
Е-mail: bistrayuperlieva373@hotmail.com
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

Дипломанти и студенти

Ирена Цекова
Катерина Серафимова
Велла Николова

Апаратура

Наименование
Местоположение
Инв. №
Микроскоп Olympus BX51 с камера 21 блок, 222 каб. 0080
Транс-илюминатор (Система за документиране на гелове) 21 блок, 107 лаб. 0103
Термо-шейкър с приставки 21 блок, 107 лаб. 0196
рН метър pHenomenal 21 блок, 107 лаб. 0199
Система за чиста вода CB1903 21 блок, 107 лаб. 0162
Кондуктометър 21 блок, 107 лаб. 3252
Миницентрофуга за плаки 21 блок, 108 лаб. 0136
Центрофуга М-240 21 блок, 107 лаб. 0058
Микроскоп Ампливал 21 блок, 112 лаб. 1948

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952