ЛАБОРАТОРИЯ „РЕГУЛАЦИЯ НА ГЕННАТА ЕКСПРЕСИЯ“

Ръководител

Професор д-р Валя Василева

Блок 21
Oфис 222, лаб. 107
Тел.: +359-2-979 2602 или 2681
Е-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg; valyavassileva@gmail.com

Област на научни изследвания

В лаборатория „Регулация на генната експресия“ се провеждат фундаментални и научно-приложни изследвания за изясняване на генетичните и епигенетичните аспекти на регулацията на генната активност при висши растения. Проучват се ефектите на свръхекспресията и заглушаването на избрани гени с цел разкриване на тяхната функция. Изучават се промените на молекулно ниво в условия на абиотичен стрес, и възможностите за повишаване на устойчивостта на растенията към неблагоприятни фактори на средата. Използват се молекулярно-биологични, биохимични и микроскопски подходи за:

  • Идентифициране и функционален анализ на гени, свързани с развитието на растенията и отговора към стрес;
  • Изследване на ефектите на промененото метилиране на ДНК върху функционалния статус на моделни и културни растения;
  • Разработване на молекулни маркери за устойчивост или чувствителност към абиотичен стрес.

Експериментални обекти на изследване са моделните растения Arabidopsis thaliana и Lotus japonicus, както и житни и бобови стопански култури.

Текущи научни проекти

Финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН

Проект ДН11/8 „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, срок: 2018-2020. Ръководител на проекта: проф. д-р Валя Василева (ИФРГ-БАН). Партньор: ИМБ-БАН.

Проект КП-06-Н21/8 „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“, срок 2018-2020. Ръководител на проекта: проф. д-р Катя Георгиева (ИФРГ-БАН). Партньори: АБИ-ССА, ИБФБМИ-БАН.

Проект ДН06/12 „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, срок: 2017-2020. Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Анна Димитрова (ИФРГ-БАН). Партньор: АБИ-ССА.

Проект ДН06/9 „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация направляващи взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“, срок: 2017-2020. Ръководител на проекта: проф. д-р Цвета Христева (ИТТИ-ССА). Партньор: ИФРГ-БАН.

Проекти по международно научно сътрудничество

Проект № VS.078.18N „Клетъчно-специфични етиленови сигнали в растенията при отговор към абиотичен стрес” ЕБР с Фламандски фонд за научни изследвания (FWO), Белгия. Партньор: Университет в Гент, Факултет по Науки, Департамент по Биология, Група по функционална растителна биология, Гент, срок: 2018-2020. Координатор на проекта от ИФРГ-БАН: доц. д-р Ирина Васева; координатор от Университет в Гент: проф. д-р Доминик Ван Дер Стратен.

Други проекти

COST акция CA16212 “Impact of Nuclear Domains On Gene Expression and Plant Traits (INDEPTH)”, срок: 2017–2022. Ръководител на работната група от България: проф. д-р Валя Василева (ИФРГ-БАН).

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, срок: 2019-2022. Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Виолета Великова.

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, срок: 2019-2023. Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Валя Василева.

Тематични направления

Научни публикации

Екип

Валя Василева, професор д-р
Офис 222, Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2681
E-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg; valyavassileva@gmail.com
Област на научни интереси: Молекулярна генетика, развитие на кореновата система, фитохормонална сигнализация, епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, поддържащи ДНК метилтрансферази, реметилиране на метилационни мутанти, миграция на клетъчното ядро, клетъчен цитоскелет, симбиотични взаимоотношения между бобови растения и бактерии от род Rhizobium.
Людмила Симова-Стоилова, доцент д-р

Офис 104, Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2677 или 2681
E-mail: lsimova@mail.bg lpsimova@yahoo.co.uk
Област на научни интереси: Растителна биохимия и протеомика, пост-транскрипционна регулация на генната експресия, абиотичен стрес, белтъчни стресови маркери, протеази, протеазни инхибитори.

Ирина Васева, доцент д-р

Офис 222, Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2691
E-mail: ivass@bio21.bas.bg; irina.vaseva@abv.bg
Област на научни интереси: Растителни хормони, етилен, цитокинини, тъканна специчичност на хормоналните сигнали и взаимодействия, дехидрини, експресия на стрес-индуцируеми белтъци.

Марияна Георгиева, главен асистент д-р

Офис 104, Лаб. 110
Тел. +359 (2) 979 2677 или 2682
E-mail: mimy80@abv.bg; mimy80@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Геномен интегритет; Екологична генотоксикология (кометен анализ); Адаптация на растенията при стрес; Eпигенетична регулация и експресия на радиационно индуцируеми стрес белтъци; Молекулярна цитогенетика (флуоресцентна и геномна in situ хибридизация); Физическо картиране; Хромозомна структура; Статистически методи в молекулярната биология.

Анна Димитрова, главен асистент д-р

Офис 104, Лаб. 110
Tел: +359 (2) 979 2677 или 2682
E-mail: annad@bas.bg
Област на научни интереси: рРНК гени, хроматин, ядрен матрикс, генотипиране, генетична и епигенетична регулация на транскрипцията на растителни гени при абиотичен стрес.

Кирил Мишев, главен асистент д-р

Офис 117, Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2689 или 2685
E-mail: kirilmishev@yahoo.com; mishev@bio21.bas.bg
Лична страница:
Област на научни интереси: Вътреклетъчен мембранен трафик, фитохормонални сигнални пътища, химична генетика, естествено и индуцирано листно стареене, регулация на хлоропластната генна експресия, функционална организация на фотосинтетичния апарат.

Валентин Велинов, докторант

Лаб. 110
Tел: +359 (2) 979 2682
E-mail: valentin.velinov82@gmail.com
Област на научни интереси: Молекулярна генетика, развитие на кореновата система, фитохормонална сигнализация.

Димитър Тодоров, специалист-биолог

Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2685
E-mail: Dimitar.Todorov12@gmail.com; ioan_vasilev3@abv.bg
Област на научни интереси: Епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, поддържащи ДНК метилтрансферази, реметилиране на метилационни мутанти.

Анелия Костадинова, специалист-биолог

Лаб. 107
Тел. +359 (2) 979 2681
Е-mail: akostadinova_bg@yahoo.co.uk
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

Бистра Юперлиева-Матеева, специалист-биолог

Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2691
Е-mail: bistrayuperlieva373@hotmail.com
Област на научни интереси: Лабораторни анализи.

Апаратура

Наименование
Местоположение
Инв. №
Микроскоп Olympus BX51 с камера 21 блок, 222 каб. 0080
Транс-илюминатор (Система за документиране на гелове) 21 блок, 107 лаб. 0103
Термо-шейкър с приставки 21 блок, 107 лаб. 0196
рН метър pHenomenal 21 блок, 107 лаб. 0199
Система за чиста вода CB1903 21 блок, 107 лаб. 0162
Кондуктометър 21 блок, 107 лаб. 3252
Миницентрофуга за плаки 21 блок, 108 лаб. 0136
Центрофуга М-240 21 блок, 107 лаб. 0058
Микроскоп Ампливал 21 блок, 112 лаб. 1948

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952